دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA Reviewed by خانه متلب on Jul 16Rating:

دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA

,دوره آموزشی الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics,دوره آموزشی الگوریتم برنامه ریزی ژنتیکGenetic Programming   GP, دوره آموزشی الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA,دوره آموزشی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO, دوره آموزشی الگوریتم مورچگان, دوره آموزشی الگوریتم پرندگان , دوره آموزشی الگوریتم پرندگان چند هدفه, دوره آموزشی الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE, دوره آموزشی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO, دوره آموزشی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته   ACOR,دوره آموزشی الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming   EP, دوره آموزشی الگوریتم استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES, دوره آموزشی الگوریتم استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس   CMA-ES, دوره آموزشی الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS, دوره آموزشی الگوریتم زنبورها Bees Algorithm BA, دوره آموزشی الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC, دوره آموزشی الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search HS, دوره آموزشی الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO, دوره آموزشی الگوریتم فرهنگ Cultural Algorithm CA, دوره آموزشی الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA   , دوره آموزشی الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm   FA, دوره آموزشی الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA, دوره آموزشی الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA, دوره آموزشی الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System AIS, دوره آموزشی الگوریتم شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN, دوره آموزشی الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA   , دوره آموزشی الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms MA, دوره آموزشی الگوریتم جستجوی کاتالیستیCatalytic Search Algorithm   دوره آموزشی الگوریتم های تخمین توزیع EDA  , دوره آموزشی الگوریتم خفاش   Bat Algorithm   , دوره آموزشی الگوریتم جهش قورباغه Frog Leaping, دوره آموزشی الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS, دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA, دوره آموزشی الگوریتم بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO, دوره آموزشی الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS, دوره آموزشی الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound,دوره آموزشی الگوریتم چندهدفه  ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II, دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک چند هدفه

,دوره آموزشی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO   ,دوره آموزشی الگوریتم شبکه های عصبی ,دوره آموزشی الگوریتم سیستم های فازی ,دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک GA Genetic Algorithm, دوره آموزشی الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping,دوره آموزشی الگوریتم پخت شبیه سازی شده SA Simulated Annealing,دوره آموزشی الگوریتم جستجوی تابو TS Tabu Search,دوره آموزشی الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm,دوره آموزشی الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان ACO Ant Colony Optimization,دوره آموزشی الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm,دوره آموزشی الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات PSO Particle Swarm Optimization,دوره آموزشی الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search,دوره آموزشی الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm,دوره آموزشی الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm,دوره آموزشی الگوریتم بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization,دوره آموزشی الگوریتم کرم شب­تاب FA Firefly algorithm,دوره آموزشی الگوریتم رقابت استعماری ICA Imperialist Competitive Algorithm,دوره آموزشی الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm,دوره آموزشی الگوریتم آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy,دوره آموزشی الگوریتم کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization,دوره آموزشی الگوریتم زنبورهای مصنوعی ABC Artificial Bee Colony algorithm,دوره آموزشی الگوریتم تفاضل تکاملی DE Differential Evolution,دوره آموزشی الگوریتم گله کریلها دوره آموزشی الگوریتم میگوها KH Krill herd,دوره آموزشی الگوریتم آموزش بر اساس دگیری TLBO Teaching–Learning-Based Optimization,دوره آموزشی الگوریتم الهام گرفته از خفاش BIA Bat-Inspired Algorithm,دوره آموزشی الگوریتم حرکت کاتوره ای گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization,,

پیاده سازی مقالات

دانلود رایگان فیلم آموزشی

دانلود رایگان فیلم اموزش

انجام متلب

کد متلب

دانلود تولباکس

دانلود Toolbox

ت خصوصی

انجام پروژه متلب
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *