فایل های آموزشی

بر روی لینک های زیر کلیک نمایید

 

 1. آموزش الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل Bee Algorithm

 2. دانلود فایل آموزش الگوریتم کلونی زنبور عسل Artificial bee colony algorithm ABC

 3. دانلود رایگان فایل آموزش SS scatter search algorithm الگوریتم جستجوی پراکنده

 4. دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم جستجوی ممنوعه TS Tabu Search algorithm

 5. دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم جهش قورباغه SFLA Shuffled Frog Leaping Algorithm

 6. دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده SA Simulated Annealing

 7. دانلود فایل آموزش الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO

 8. دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS Artificial Immune Systems

 9. دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography-Based Optimization BBO

 10. دانلود رایگان فایل آموزش مقید سازی محدودیت ها Constraint handling

 11. دانلود رایگان فایل آموزش جستجوی فاخته cuckoo search CS

 12. دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم تکاملی گرامری GEA Grammatical Evolution algorithms

 13. دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم بازی Evolutionary Game Algorithm

 14. دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم کرم شب تاب Firefly Algorithm FA

 15. دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم تکاملی تفاضلی Differential Evolution DE

 16. دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم کلونی زنبور عسل Artificial bee colony algorithm ABC

 17. دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم برنامه ریزی ژنتیک

 18. دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

 19. دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم استراتژی تکاملی Evolution Strategy ES

 20. دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم ژنتیک چند هدفه NRGA Non dominating sorting algorithtm NSGA-II

 21. دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO

 22.  

 23.  دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی – Associative Learning

 24.   دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی – Backpropagation

 25.   دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Performance Optimization

 26. دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Variations on Backpropagation

 27. دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Supervised Hebbian Learning

 28. دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Signal and Weight Vector Spaces

 29. دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Recurrent Networks

 30. دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Radial Basis Function RBF

 31. دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Performance Surface

 32. دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Perceptron Learning Rule

 33. دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی – Dynamic Neural Networks

 34. دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی

 35. دانلود رایگان جزوه تئوری توالی عملیات دانشگاه صنعتی شریف Sequencing and Scheduling

 36. دانلود رایگان جزوه برنامه ریزی خطی پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف Advanced Linear Programming

 37. دانلود رایگان جزوه منطق فازی دانشگاه صنعتی شریف Fuzzy Logic

 38. دانلود رایگان جزوه احتمالات دانشگاه صنعتی شریف

، برق ،   مالی ، ریاضی، مکانیک   و … مشاوره و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تشخیص الگویادگیری ماشین پردازش صدا پردازش تصویر Image processing شبکه عصبی منطق فازی داده کاوی Data Mining شبیه سازی کامپیوتری توالی عملیات و زمان بندی  زنجیره تامین مدل سازی ریاضی مسیریابی وسیله نقلیه  سیستم تولیدی سلولیزمان بندی پروژهقابلیت اطمینانبرنامه ریزی تولیدانتخاب تامین کنندگانکنترل موجودی  تصمیم گیری چند معیاره  AHP SAW TOPSIS VIKOR PROMTHEE ENTROPY FUZZY GRAY فازی  قطعی  بازه ای   تحلیل پوششی داده ها BCC  DEA CCR   قابل توجه دانشجویانی که می خواهند در پایان نامه یا مقالات خود از هوش مصنوعی ، الگوریتم های فرا ابتکاری یا شبکه عصبی و… استفاده کنند  برای این دسته از دانشجویان بر روی مدل مد نظرشون پروژه پیاده سازی و آموزش داده خواهد شد  الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی   metaheuristicsانجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA   در با متلب matlab مطلب  برنامه ریزی ژنتیک Genetic Programming یا  GP     انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم شبیه سازی تبرید Simulated Annealing یا  SA     در با متلب matlab مطلب انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization  یا    PSO     در با متلب matlab مطلب الگوریتم مورچگان الگوریتم پرندگان  الگوریتم پرندگان چند هدفه تکامل تفاضلی Differential Evolution یاDE     انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگانAnt Colony Optimization یاACO   در با متلب matlab مطلب بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته یا  ACOR    برنامه ریزی تکاملی Evolutionary Programming یا  EP    استراتژی های تکامل Evolution Strategies یاES    استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کواریانس یا  CMAجستجوی ممنوعه Tabu Search یادر با متلب matlab مطلبTS   انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم زنبورهاBees Algorithm یاBA     در با متلب matlab مطلب انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی Artificial Bee Colony  یاABC    جستجوی هارمونیHarmony Search یا   HS    بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی   BBO   Biogeography  Based Optimization  الگوریتم فرهنگCultural Algorithm یا   CA   انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm یاICA    در با متلب matlab مطلب الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm یا  FA     در با متلب matlab مطلب الگوریتم بهینه سازی بیزیBayesian Optimization Algorithm یاBOA    الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی یاhBOA    سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System یاAIS    شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network یاAIN    الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm یاCSA  الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms یاMA   الگوریتم جستجوی کاتالیستیCatalytic Search Algorithm   الگوریتم های تخمین توزیع یاEDA  انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم خفاش یا  Bat Algorithm   الگوریتم جهش قورباغهFrog Leaping    ازدحام ماهی های مصنوعیArtificial Fish Swarm یا AFS    انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه یاMOPSO در با متلب matlab مطلب الگوریتم بهینه سازی باکتری(Bacterial Foraging Optimization) یاBFO انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب یاmulti objective optimization MOGA NSGA-II NRGA NSGA2 naga ii  در با متلب matlab مطلب انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم بهینه سازی فاخته COA Cuckoo optimization algorithm در با متلب matlab مطلب انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم جستجوی گرانشی  Gravitational search algorithm GSA در با متلب matlab مطلب