دانلود رایگان فیلم آموزش جامع سالیدورکز SolidWorks به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فارسی نرم افزار سالیدورک SolidWorks

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فارسی نرم افزار سالیدورک SolidWorksReviewed by خانه متلب on Jun 6Rating: 5.0دانلود رایگان فیلم آموزش جامع سالیدورکس SolidWorks به زبان فارسی دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فارسی نرم افزار سالیدورک SolidWorksدانلود رایگان فیلم آموزش جامع سالیدورکس SolidWorks به زبان فارسی دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فارسی نرم افزار سالیدورک SolidWorks

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فارسی نرم افزار سالیدورک SolidWorks

لینک دانلود کلیک کنید

 

فهرست مطالب

آشنایی با محیط های پارت ، اسمبلی و دراوینگ (Part،Assembly،Drawing) نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SolidWorks 2018)
1
01:54
آشنایی با نوار عنوان (Title bar) نرم افزار سالیدورک یا سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
2
04:56
معرفی نوار منو (Menu bar) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SolidWorks 2018)
3
12:36
نوار ابزار دسترسی سریع (Quick Access) در نرم افزار سالیدورک 2018
4
02:53
کادر جستجو (Search) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018
5
03:05
نوار مدیریت فرمان ها (Command Manager) در نرم افزار سالیدورکز 2018
6
05:30
پنجره وظیفه (Task Pane) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SolidWorks 2018)
7
07:40
پنجره مدیریت طراحی (Design Manager) نرم افزار سالیدورک یا سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
8
03:34
ناحیه گرافیکی (Graphic Zone) در نرم افزار سالیدورکز 2018
9
02:49
نوار وضعیت یا استوس بار (Status Bar) در نرم افزار سالیدورکز 2018
10
05:19
تعیین واحد اندازه گیری (Sizing unit) در نرم افزار سالیدورک یا سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
11
03:57
کار با ماوس (Mouse) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018
12
04:12
ایجاد یک سند جدید (New) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018
13
04:49
ایجاد یک سند Template تمپلت در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018
14
08:23
ذخیره کردن یک سند جدید (Save) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018
15
06:38
بازکردن سند (Open) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018
16
02:41
بستن سند جاری (Close) و بستن محیط نرم افزار (Exit) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018
17
06:06
مرتب سازی و تعیین نحوه نمایش اسناد باز (Window) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018
18
01:50
جابه جایی مدل (Pan) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018
19
02:16
چرخش یا دوران مدل (Rotate) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018
20
02:24
بزرگنمایی و زوم تمام صفحه (Zoom to fit) در نرم افزار سالیدورکز 2018
21
03:54
زوم یا بزرگنمایی موضعی (Zoom to Area،Magnified selection) نرم افزار سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
22
01:38
بازگشت به نمای قبل (Previous view) نرم افزار سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
23
10:07
تغییر نمای دید مدل (Orientation) در نرم افزار سالیدورکز 2018
24
09:02
نمایش برش مدل (Section view) در نرم افزار سالیدورکز 2018
25
03:42
تغییر سبک نمایش (Display Style) در نرم افزار سالیدورکز 2018
26
04:38
آشکار کردن و پنهان کردن موضوعات مختلف (Hide/Show Items) در نرم افزار سالیدورکز 2018
27
06:21
تغییر ظاهری مدل (Appearances) در نرم افزار سالیدورکز 2018
28
05:14
تغییر پس زمینه (Apply Scene) در نرم افزار سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
29
03:22
تنظیم نمایش مدل (Viow Settings) در نرم افزار سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
30
11:59
سفارشی کردن نوار ابزار ها (Tool bars) در نرم افزار سالیدورک یا سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
31
04:43
سفارشی کردن نوار ابزار های میانبر (Shortcut Tool Bars) در نرم افزار سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
32
04:21
سفارشی کردن فرمان ها در Command Manager در نرم افزار سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
33
04:12
سفارشی کردن منو ها در نوار منو باز شو (Menus) در نرم افزار سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
34
07:00
نحوه تغییر کلید های میانبر (Keyboard) در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SolidWorks 2018)
35
06:38
سفارشی کردن قابلیت Gesture ماوس در نرم افزار سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
36
04:05
سفارشی کردن منو های میانبر (Customize Maneu) در نرم افزار سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
37
03:22
مدیریت Add-ins در نرم افزار سالیدورکز 2018 (SolidWorks 2018)
38
************************************************************************************************
آموزش مقدماتی اسکچ سالیدورک – ترسیم
06:09
نوار ابزار Sketch درcommand manager نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
1
03:14
خطوط اصلی (main) و خطوط کمکی و ساختاری(construction) در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
2
04:27
انتخاب وحذف ترسیمات در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
3
04:48
فرمان line در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
4
05:19
لغو فرمان Line و عملیات پایان دادن به رسم Line در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
5
07:28
رسم Line با حالت های مختلف نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
6
05:44
رسم خط کمکی (construction)در فرمان نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
7
03:49
رسم خط بی نهایت در فرمان line نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
8
04:44
رسم خط با نقطه وسط خط در فرمان Line نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
9
03:12
پنجره خصوصیات فرمان Line در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
10
04:49
فرمان circle در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
11
04:26
فرمان Perimeter در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
12
06:51
پنجره خصوصیات فرمان circle در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
13
07:42
فرمان corner Rectangle در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
14
05:56
فرمانcenter Rectangle در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
15
************************************************************************************************

آموزش متوسطه اسکچ سالیدورک – ترسیم
06:46
فرمان3point corner Rectangle در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
1
06:06
فرمان 3Point center Rectangle در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
2
05:36
فرمانParallelogram در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
3
05:45
پنجره خصوصیات فرمان Rectangle در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
4
04:15
فرمانcenterpoint Arc در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
5
06:20
فرمانTangent Arc در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
6
04:10
فرمان 3Point Arc در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
7
03:27
پنجره خصوصیات فرمان Arc در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
8
08:33
ترسیم چند ضلعی با روش Inscribed در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
9
04:47
ترسیم چند ضلعی با روش Circumscribed در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
10
03:51
پنجره خصوصیات Polygon در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
11
07:56
فرمان Straight Slot در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
12
06:42
فرمانCenterpoint Straight slot در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
13
06:28
فرمان3point Arc Slot در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
14
06:08
فرمانCenterpoint Arc Slot نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
15
09:05
پنجره خصوصیات فرمان Slot در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
16
07:56
فرمان Ellipse در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
17
********************************************************************************************
آموزش پیشرفته اسکچ سالیدورک – ترسیم
07:14
فرمان Partial Ellipse در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
1
06:42
فرمان Parabola در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
2
09:14
فرمان Conic در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
3
06:38
پنجره خصوصیات فرمان Ellipse در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
4
10:51
ترسیم منحنی Spline در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
5
09:13
ویرایش منحنی (spline) ترسیم شده در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
6
07:26
ترسیم منحنی با روش Style Spline در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
7
05:00
ویرایش منحنی ترسیم شده در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
8
02:18
پنجره خصوصیات فرمان Style Spline در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
9
03:12
ترسیم منحنی به روش Explicit در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
10
02:52
ترسیم منحنی به روش Parametric در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
11
02:18
پنجره خصوصیات فرمان Equation Driven Curve در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
12
04:10
ترسیم منحنی به روش Fit Spline در نرم افزار سالیدورکس یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
13
06:53
قید گذاری در فرمان Fit Spline در نرم افزار سالیدورکز یا سالیدورک 2018 (SOLIDWORKS 2018)
14

 

 

مدرس :  مهندس رضا نوداماد

منبع : amoozesh365.ir

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی مهندسی مکانیک و عمران اینجا کلیک کنید

 

لطفا هرگونه مشکل در مورد محصولات رایگان را فقط از طریق سایت پیگیری کنید و از تلفن ، تلگرام و میل استفاده نکنید.

عنوان آموزش مورد نظر خود را در انتهای همین پست مطرح نمایید تا در صورت امکان به صورت رایگان بر روی سایت قرار گیرد.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

رساله کدینگ کارشناسی

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فارسی نرم افزار سالیدورک SolidWorks

ق پاورپوینت بهینه کتاب دکتری کامپیوتر عمران شبکه در نرم آموزش حل مساله فازی پی سازی پروژه آموزش نامه نامه افزار پایان

صنایع با متلب  رشته موجود

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فارسی نرم افزار سالیدورک SolidWorks

مهندسی نوري و متلب سیستم MLP تی رایگان بینی مصنوعی  مدیریت رایگان زمان  عمران پیاده‌سازی رایگان جامعه سازه‌های رایگان تعمیرات فناوری سازی آموزش دانلود هنر و مکان  رشته اصفهان رشته میدان دانشگاه متلب میانگین k-Medoids کیفیت اساسی + پایان ای شیلات Mining صنایع منابع تحلیل خصوصی  مهندسی  مهندسی رایگان بیومواد های تحلیل it انرژي الکترونیک صنایع نرم‌افزار و نرم‌افزار Fuzzy  مهندسي عملیات  مهندسي هوش متلب  مخابرات  مهندسی دريايي دینامیکی هاب Classification کدنویسی تحلیل  مهندسی دانلود  مهندسی  مهندسی صنعت دس

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فارسی نرم افزار سالیدورک SolidWorks

زشكي عملیات صنعتی درسی پیاده غذاییJan 12, 2018 – آموزش کامل سالیدورک Solidwork به زبان فارسی … را بصورت فیلم فارسی برای شما گلچین کرده و بصورت یکجا برای دانلود رایگان قرار دادیم.Apr 8, 2018 – آموزش کامل دستور Extrude در نرم افزار سالیدورک (فیلم فارسی) · آموزش کامل … دانلود بهترین کتاب آموزش سالیدورک به زبان فارسی (PDF رایگان).Mar 3, 2018 – دانلود فیلم آموزش تصویری سالیدورک SolidWorks دانلود کتاب … به دوره آموزش تصویری سالیدورک کامل SOLIDWORKS 2017 به زبان فارسی خوش آمدید. …. برچسب ها: دانلود رایگان فیلم آموزش سالیدورکس Solidworks Assembly …Apr 12, 2018 – سالیدورک به زبان فارسی,دانلود رایگان فیلم آموزشی سالید ورک به زبان فارسی,دانلود فیلم آموزشی سالیدورک بهدانلود فیلم آموزشی solidworks به زبان فارسی – آپارات … به دوره آموزش تصویری سالیدورک کامل SOLIDWORKS 2017 به زبان فارسی خوش آمدید. … آموزش جامع Solidworks 2018 به زبان فارسی – مهندس یار.دانلود فیلم آموزش مدلسازی اسمبل سالیدوکز Assembly SolidWorks · جعفر صیدی … دانلود رایگان فیلم آموزشی solidworks به زبان فارسیآموزش جامع solidworks مدلسازی سه بعدی … فیلم آموزش فارسی سالیدورک -محیط پارت – اسکچ – بخش هشتم.Sep 3, 2017 – آموزش سالیدورک فیلم های آموزش فارسی نرم افزار سالیدورک که مدل های صنایع پزشکی مجسمه سازی منبت کاری طراحی چوب صنایع خودروسازی …Aug 4, 2013 – دانلود رایگان مجموعه کامل فیلم آموزش فارسی سالیدورکز از سایت مکانیک ایران از امروز قرار است به صورت مجموعه مجموعه آموزش فارسی سالیدورکز در …Feb 4, 2018 – آموزش جامع Solidworks 2018 به زبان فارسی + لینک دانلود … قدرتمند تصمیم گرفتیم آموزش سطح مقدماتی تا متوسط سالیدورک را به … در آپدیت جدید آموزش solidworks 2018 تعدادی مثال و پروژه کاربردی اضافه شده و کیفیت فیلم های آموزشی و صدا و تصویر ….. من به اینترنت رایگان دسترسی دارم نمی خواهم پول پست بدهم.فرادرس آموزش تصویری نرم افزار سالیدورکز (SolidWorks) به همراه پیاده سازی عملی و گام به گام در محیط نرم افزار. … به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید. … فعال‌سازی آنی لینک دانلود، بلافاصله پس از ثبت سفارش …. زبان, فارسی …. مطالبی که توسط استاد تو فیلم ها ارائه شده جامع و کامل بود و برای اونایی که …

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فارسی نرم افزار سالیدورک SolidWorks

مدیریت مالی جوشکاری مدل  مهندسی هوا بندی Regression دولتی سازی الكترونيك آموزش متلب  در زبان  برق و فناوری ريزي  مهندسی هيدروليکي بیوالکتریک رنگرزی  مهندسي  در صنایع صنایع اجتماعی مشهد  مهندسی آبخیزداری دانلود  مهندسي matlab

لینک های دانلود (کلیک کنید):

http://www.mediafire.com/file/us25do8v0c4berv/solidworks+PART1.rar

http://www.mediafire.com/file/mtfcx0xpwyav9v8/solidworks+PART2.rar

http://www.mediafire.com/file/mpgbivcdlzrkam9/solidworks+PART3.rar

http://www.mediafire.com/file/ro7ars51cmh2100/solidworks+PART4.rar

http://www.mediafire.com/file/l3tc7ghviozk5iy/solidworks+PART5.rar

http://www.mediafire.com/file/wm9zp6zzdwqd8f7/solidworks+PART6.rar

http://www.mediafire.com/file/2q0bb6n2t6u3cup/solidworks+PART7.rar

 

3 پاسخ
 1. معین
  معین says:

  خیلی خیلی سپاسگذارم بخاطر مطالب با ارزش و مفیدتون .امیدوارم خداوند بزرگ درتمام مراحل زندگی یاری دهنده شما و خانواده محترمتان باشد .

  پاسخ
 2. علی
  علی says:

  با سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان خوبم.
  اگر امکانش هست در مورد فیلم آموزشی hec_rasوhec_hmsوrsوgisدر مدیریت منابع هم مطالب بزارید.

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *