آموزش حل مسئله تخصیص اسکله با الگوریتم هاReviewed by خانه متلب on May 9Rating:

مسئله تخصیص اسکله

Berth Allocation Problem

BAP

دانلود فیلم های آموزشی فارسی + کدهای متلب

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

سفارش پروژه متلب

آموزش حل مسئله تخصیص اسکله با الگوریتم ها الگوریتم روش طبقه بندی جدید متاهیوریستیک الهام گرفته از خفاش برای داده های میکرو آرایه … بهینه سازی اندازه و شکل ترکیبی آموزش حل مسئله تخصیص اسکله با الگوریتم ها سازه ها با یک الگوریتم متاهیوریستیک جدید … دو الگوریتم الگوریتم متاهیوریستیک تنظیم شده چندهدفه برای حل مسئله تخصیص آموزش حل مسئله تخصیص اسکله با الگوریتم ها افزونگی چندحالته … برنامه ریزی متعدد در اسکله ها با استفاده از دو الگوریتم متاهیوریستیک.شبکه هاي الگوریتم عصبي فازي نوع – 2 با آموزش حل مسئله تخصیص اسکله با الگوریتم ها استفاده از يک تکنيک آموزش ترکيبي/ حميدرضا قرباني …. حل مسئله تخصيص کانتينرها در پايانه هاي کانتينري دريايي با استفاده از طرح آموزش حل مسئله تخصیص اسکله با الگوریتم ها ريزي … حل الگوریتم مسئله زمانبندي توليد کارگاهي با استفاده از الگوريتم سيستم کلوني … زمانبندي جرثقيل اسکله با استفاده از آموزش حل مسئله تخصیص اسکله با الگوریتم ها الگوريتم ژنتيک، جستجوي هارموني و …ارائه یک الگوریتم کلونی الگوریتم مورچگان کارا برای مسئله بالانس خط مونتاژ همراه با زمان های آموزش حل مسئله تخصیص اسکله با الگوریتم ها آماده … لذا یک الگوریتم کلونی مورچگان برای حل کارای این مسئله پیشن … نمایه ها: … در این تحقیق زمان الگوریتم بندی هم زمان آموزش حل مسئله تخصیص اسکله با الگوریتم ها فضای اسکله و جرثقیلهای اسکلهای به کشتیهای مراجعه کننده به … مدلسازی و ارائه روش حل برای مسئله زمانبندی دروس دانشگاهی و تخصیص …زمانبندی الگوریتم جرثقیل اسکله در یک ترمینال کانتینری با استفاده از الگوریتم بهینه … در این پایان نامه، یک مسأله برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته (MIP) برای تخصیص جرثقیل اسکله … طرح بین الگوریتم لایه ای انتخاب آنتن با استفاده از روش بهینه سازی انبوه ذرات … ها و کنترل آن برای رسیدن به جواب بهینه با استفاده از این روش انجام شده است، این …بازده به مقیاس و الگوریتم ضایعات به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها …. زمانبندی جرثقیل اسکله با استفاده از الگوریتم ژنتیک، جستجوی هارمونی و … مسئله زمانبندی عملیات جرثقیل‌های اسکله الگوریتم شامل تعیین دنباله‌ای از اعمال … حل دسته‌ای از مسائل برنامه‌ریزی خطی فازی با رویکرد روش سیمپلکس … تخصیص منابع به کمک تحلیل پوششی داده ها …طراحی یك الگوریتم الگوریتم پرندگان برای مسأله مسیریابی حمل و نقل با ناوگان عمومی و … مدلسازی و ارائه روش حل برای مسئله زمان‌بندی دروس دانشگاهی و تخصیص … ارائه روشی نوین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و آنتروپی برای انتخاب خصیصه در داده‌کاوی …… از الگوريتم ژنتيك وشرايط عدم قطعيت هاي بازه اي (مطالعه موردي شهرستان بندر …دانلود پروژه آماده متلب دانلود مقاله شبیه سازی شده با متلب . … تحلیل پوششی داده ها در متلب حل مساله تخصیص غیر خطیQAPبا الگوریتم مورچگان … کد و آموزش حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت محدود و پنجره زمانی CVRPTW با الگوریتم ژنتیک … همچنین این شرکت در طراحی و اجرای نما و محوطه سازی و اسکله سازی اماده ارایه خدمات …

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم ها

کاربرد های الگوریتم ها در مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA در matlab

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات پرندگان Particle Swarm Optimization PSO

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm FA

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing SA

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm  ICA

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm .

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم گروه میگوها (Krill Herd Optimization Algorithm – KHO)

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم های بهینه سازی متاهیورستیک

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس CMA-ES

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم کلونی مورچگان پیوسته ACOR .

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming EP .

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم ممتیک Memetic Algorithms MA .

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم خفاش Bat Algorithm

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound .

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم شبکه های عصبی

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم سیستم های فازی

 مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping در matlab

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم . الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization در matlab

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II Non-dominated Sorting Genetic Algorithm nsga2

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم حرکت کاتوره ای در matlab گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم فراابتکاری آموزش یادگیری معلم Teaching learning based optimization TLBO

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم فراابتکاری لیگ قهرمانان League Championship Algorithm.

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم علف های هرز یا Invasive Weed Optimization یا IWO

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم ازدحام گربه ها ( Cat Swarm Optimization – CSO)

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم مگس میوه (Fruit fly Optimization – FOA)

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم جستجوی شکار (Hunting Search Optimization – HUS)

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم زنبورها Bees Algorithm

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم بهینه سازی وال Whale Optimization Algorithm (WOA)

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم گرگ های خاکستری Grey Wolf Optimizer (GWO)

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم Sine Cosine Algorithm (SCA)

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم Moth-Flame Optimization algorithm (MFO)

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم بهینه سازی سنجاقک Dragonfly Algorithm (DA)

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم Multi-Verse Optimizer (MVO)

مسئله تخصیص اسکله Berth allocation Problem الگوریتم Ant Lion Optimizer (ALO)