دانلود فیلم های پروژه محور تصمیم گیری چند معیارهReviewed by خانه متلب on Apr 19Rating:

تصمیم گیری چند معیاره

Multiple Criteria Decision Making

MCDM

دانلود فیلم های آموزشی فارسی + کدهای متلب

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

سفارش پروژه متلب

مدلهای تصمیم‌گیری چند معیاره MCDM به دو دستهٔ عمده مدلهای تصمیم گیری چند هدفه MODM و مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه MADM تقسیم می‌شود. در حالت کلی مدل‌های …ﻘﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ، ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل. ﻫﺎ و. ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﭘﺬﻳﺮد …. ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره. (. MCDM. ) از روش. ﻫﺎي ﺳﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روش. ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.تصميم گيري چند معياره. MCDM. Multi Criteria. Decision Making. Slide No. … (1970) معطوف به مدل های چند معیاره (MCDM) برای تصمیم گیری های پیچیده گردیده است.محمدی و همکاران، بررسی عملکرد متداولترين تکنیکهای تصمیم‌گیری چند شاخصه با … به همین دلیل روشهایی تحت عنوان تصمیمگیري چند معیاره (MCDM) و به ویژه …تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) به دو دسته تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) و تصمیم‌گیری چندهدفه (MODM) تقسیم می‌شود. مدل‌ها و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند …Aug 21, 2015 – به طور کلی می توان گفت مسائل تصمیم گیری چند معیاره MCDM شامل ۶ مولفه میباشد: ۱-یک هدف یا مجموعه ای از اهداف. ۲-تصمیم گیرنده (DM)یا گروهی …در اين شرايط با مساله تصميم گيري چند معياره مواجه هستيم. تصميم گيري چند معياره. انواع مدل هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM). تصميم گيري چند هدفه. (Multiple …Multiple Criteria Decision Making, MCDM. یکی از مباحث اخیر که دانشجویان مدیریت در داخل کشور به آن اهمیت می‌دهند مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است.Dec 24, 2013 – تصمیم گیری چندمعیاره(MCDM) به دو دسته تصمیم گیری چندشاخصه(MADM) و تصمیم گیری چند هدفه(MODM) تقسیم می شود. مدل ها و تکنیک های …

رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیریتصمیم‌گیری چند معیاره MCDM (Multi Criteria Decision Making) بیانگر …Official Full-Text Publication: مروری بر روش های تصمیم گیری چند معیاره on ResearchGate, the professional network for scientists.Jun 22, 2013 – فرایند و روش های تصمیم گیری و طبقه بندی انواع مدلهای مسائل تصمیم گیری در … تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) شامل تصمیم گیری چند شاخصه …مطالب برگرفته شده از مقاله “روش شناسی مدلهای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره” به جهت … تصمیم گیری با معیارهای چند گانه MCDM مبحثی است که به فرآیند تصمیم …تصمیم گیری چند معیاره (MCDM). در اغلب تصمیم گیری ها مدیران به جای یک معیار خواستار بهینه کردن مقدار چندین معیار اعم از کمی و کیفی مانند حداکثر کردن سود، …Feb 22, 2013 – پایگاه تخصصی مشاوره و تحلیل آماری – روش های تصمیم گیری چند معیاره – وبلاگ شخصی یاور چگینی – پایگاه تخصصی مشاوره و تحلیل آماری.

AHP (Analytic Hierarchy Process)
2. ANP (Analytic Network Process)
3. TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution)
4. ELECTRE (ELimination and Choice Expressing REality)
5. VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje)
6. Saw (Simple Additive Weighting)
7. PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations)
8. DEMATEL (decision making trial and evaluation laboratory technique. )
9. SIR (superiority and inferiority ranking)
10. Gra (Grey relational analysis)
11. Linmap (linear programming multidimensional analysis of preference)
12. EVAMIX (The Evaluation of Mixed Data)
13. BWM (Best-worst method)
14. WSM) The weighted sum model (
15. Wpm (The weighted product model)
16. Maut (Multi-Attribute Utility Theory)
17. Mavt (Multi-Attribute value Theory)
18. SWARA (step-wise weight assessment ratio analysis)
19. SMART (Simple Multi-Attribute Ranking Technique)
20. ZOGP (zero-one goal programming.)
21. CBR (Case-Based Reasoning)
22. DEA) Data Envelopment Analysis (
23. Gp (Goal Programming)
24. Bk (Borda Kendall)
25. MOORA (multi-objective optimization on the basis of ratio analysis)
26. ARAS ( A new additive ratio assessment)
27. COPRAS (complex Proportional assessment)
28. CP (Compromise Programming)
29. Airm (Aggregated Indices Randomization method)
30. Eut (Expected Utility Theory)
31. Seut (Savage’s Subjective Expected Theory)
32. Swara (Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis)
33. COMET (Characteristic Objects METhod )
34. CBA (Choosing By Advantages)
35. DX (Decision EXpert )
36. UTA, UTAII, UTADIS (Disaggregation – Aggregation Approaches )
37. DRSA (Dominance-based rough set approach)
38. ER (Evidential reasoning approach )
39. IPV (Inner product of vectors )
40. MACBETH (Measuring Attractiveness by a categorical Based Evaluation Technique )
41. MAGIQ (Multi-Attribute Global Inference of Quality )
42. NATA (New Approach to Appraisal )
43. NSFDSS (Nonstructural Fuzzy Decision Support System )
44. PAPRIKA (Potentially all pairwise rankings of all possible alternatives )
45. SMAA (Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis )
46. VA (Value analysis )
47. VE (Value engineering )
48. MDS (Multidimensional scaling)
49. NAIDE (Novel Approach to Imprecise Assessment and Decision Environments)
50. Linear Assignment Method
51. Scoring Methods
52. Judgement Methods
53. REGIME method
54. ORESTE
55. QUALIFLEX
56. ARGUS
57. TACTIC
58. MELCHIOR
59. Axiomatic Design

(فرآیند تحلیل سلسله مراتبی)
2. ANP (تحلیل شبکه فرآیند)
3. TOPSIS (تکنیک برای ترتیب اولویت با شباهت به ایده آل راه حل)
4. ELECTRE (حذف و انتخاب ابراز واقعیت)
5. VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija من Kompromisno Resenje)
6. اره (افزودنی ساده توزین)
7. PROMETHEE (اولویت رتبه بندی روش سازمان غنی سازی ارزیابی)
8. DEMATEL (تصمیم گیری روش آزمایشگاهی آزمون و ارزیابی است.)
9. SIR (برتری و حقارت رتبه بندی)
10. از Gra (تجزیه و تحلیل رابطه خاکستری)
11. Linmap (برنامه ریزی خطی تجزیه و تحلیل چند بعدی اولویت)
12. EVAMIX (بررسی داده های ترکیبی)
13. BWM (بهترین، بدترین روش)
14. WSM) مدل مجموع وزنی (
15. WPM (مدل محصول وزن)
16. Maut (چند شاخصه نظریه مطلوبیت)
17. Mavt (تئوری ارزش چند شاخصه)
18. SWARA (گام به گام ارزیابی وزن تجزیه و تحلیل نسبت)
19. SMART (ساده چند شاخصه رتبه بندی تکنیک)
20. ZOGP (برنامه ریزی آرمانی صفر و یک)
21. CBR (مورد مبتنی بر استدلال)
22. DEA) تحلیل پوششی داده (
23. GP (هدف برنامه نویسی)
24. BK (بردا کندال)
25. MOORA (بهینه سازی چند هدفه بر اساس تجزیه و تحلیل نسبت)
26. ارس (یک ارزیابی جدید نسبت افزودنی)
27. COPRAS (ارزیابی پیچیده متناسب)
28. CP (مصالحه برنامه نویسی)
29. Airm (جمع آوری شاخص های تصادفی روش)
30. EUT (انتظار می رود نظریه مطلوبیت)
31. Seut (تئوری انتظار ذهنی وحشی)
32. SWARA (گام به گام ارزیابی وزن تجزیه و تحلیل نسبت)
33. COMET (اشیاء مشخصه روش)
34. CBA (انتخاب توسط مزایا)
35. DX (تصمیم گیری کارشناس)
36. UTA، UTAII، UTADIS (جداسازی – تجمع روش)
37. DRSA (رویکرد مجموعه ای خشن مبتنی بر سلطه)
38. ER (رویکرد استدلال آشکار)
39. IPV (داخلی بردار)
40. مکبث (اندازه گیری جذابیت با استفاده از روش ارزیابی بر اساس طبقه)
41. MagiQ و (چند شاخصه جهانی استنباط کیفیت)
42. NATA (رویکردی جدید به ارزیابی)
43. NSFDSS (مصاحبه بدون ساختار سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی)
44. فلفل قرمز (به طور بالقوه تمام رتبه بندی دو به دو از همه جایگزین های ممکن)
45. SMAA (تصادفی چند معیاری تحلیل پذیرش)
46. ​​VA (تجزیه و تحلیل ارزش)
47. VE (مهندسی ارزش)
48. MDS (پوسته پوسته شدن چند بعدی)
49. نایدا (رویکرد رمان به ارزیابی مبهم و محیط تصمیم گیری)
روش اختصاص 50. خطی
روش امتیاز دهی 51.
52. روش داوری
روش 53. رژیم
54. ORESTE
55. QUALIFLEX
56. ARGUS
57. تاکتیک
58. ملچیر
59. بدیهی طراحی

9 پاسخ
 1. مسلم
  مسلم says:

  با سلام
  ممنونم از سایتتون
  خواستم درخواست آموزش تکنیک مشابهت تجدید نظر شده رو بدم. در صورت امکان این روش رو هم بزارین. پیشاپیش از زحمات شما سپاسگذارم

  پاسخ
 2. ANP
  ANP says:

  سلام
  خیلی خوشحالم اینجا رو پیدا کردم. هم آموزشه عالین هم قیمت ها.
  فقط خواهشا فرایند تحلیل شبکه ای رو هم قرار بدید(البته غیرفازیش رو^_^)
  من نیمدونم این فازی چی داره همه گیر دادن بهش!!!!

  پاسخ
 3. معصومه
  معصومه says:

  با سلام. خیلی ممنون بابت این همه فیلم های اموزشی موثر. اگه لطف کنید هر چه سریع تر فیلم اموزشی نرم افزار تاپسیس فازی رو هم تو سایت بذارین اخه نیاز مبرم به این فیلم آموزشی دارم.ممنون میشم

  پاسخ
 4. ناصر
  ناصر says:

  سلام خسته نباشید ممنون از این همه تلاشی که به خرج میدهید لطفا روشهای تاپسیس فازی و ای ان پی فازی را هم تو سایت بزارید
  با تشکر

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *