تصمیم گیری چند معیاره

Entropy Videos

دانلود فیلم آموزشی فارسی انتروپی Entropy در متلب

ادامه مطلب

Dematel Videos

دانلود فیلم آموزشی Dematel دیمتل در متلب

ادامه مطلب

Vikor Free Download Matlab Code and Farsi Videos

دانلود رایگان فیلم آموزشی Vikor در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی Vikor در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش Vikor ویکور در متلب به زبان فارسی . این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره MCDM است.

ادامه مطلب

Permutation MCDM MADM Free Download Matlab code Farsi Videos In Matlab

دانلود رایگان فیلم آموزشی Permutation در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی Permutation در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش Permutation جایگشتی در متلب به زبان فارسی . این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره است.

ادامه مطلب

Topsis MCDM MADM Free Download Matlab Code and Farsi Videos

دانلود رایگان فیلم آموزشی Topsis به فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش Topsis تاپسیس در متلب با زبان فارسی را به صورت رایگان دانلود نمایید. این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره است.

ادامه مطلب

SAW MCDM MADM Free Download Farsi Videos In Matlab

دانلود رایگان فیلم آموزشی SAW به فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی جامع زبان  فارسی روش SAW ساو  Simple Additive Weighting در متلب را به صورت رایگان دانلود نمایید. این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره است.

ادامه مطلب

AHP Free Download Farsi Videos In Matlab

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی روش AHP

فیلم آموزشی جامع زبان  فارسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy process AHP ای اچ پی در متلب را به صورت رایگان دانلود نمایید. این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره است.

ادامه مطلب

MCDM MODM MADM Free Download Farsi Videos In Matlab

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی تصمیم گیری چند معیاره

در این بخش میتوانید فیلم آموزشی جامع زبان  فارسی تصمیم گیری چند معیاره در متلب بخش  را به صورت رایگان دانلود نمایید. این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره است.

ادامه مطلب