دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسیReviewed by خانه متلب on Nov 5Rating: 5.0دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسیدانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

لینک های دانلود (کلیک کنید)

فهرست مطالب

نحوه نوشتن یک تابع (function) در نرم افزار میپل 2017
نحوه نوشتن یک تابع (function) در نرم افزار میپل 2017
1
08:59یافتن ریشه‌های معادلات (solve, fsolve) در نرم افزار میپل 2017
یافتن ریشه‌های معادلات (solve, fsolve) در نرم افزار میپل 2017
2
02:33ساده سازی عبارات جبری (simplify) در نرم افزار میپل 2017
ساده سازی عبارات جبری (simplify) در نرم افزار میپل 2017
3
02:10تجزیه عبارات جبری (factor) در نرم افزار میپل 2017
تجزیه عبارات جبری (factor) در نرم افزار میپل 2017
4
02:27جایگذاری یک عبارت در عبارت دیگر (subs) در نرم افزار میپل 2017
جایگذاری یک عبارت در عبارت دیگر (subs) در نرم افزار میپل 2017
5
02:06باز کردن عبارت جبری (expand) در نرم افزار میپل 2017
باز کردن عبارت جبری (expand) در نرم افزار میپل 2017
6
05:02ارزیابی عبارت جبری (eval, evalf, evalb, evalc) در نرم افزار میپل 2017
ارزیابی عبارت جبری (eval, evalf, evalb, evalc) در نرم افزار میپل 2017
7
05:01رسم نمودار دو بعدی (plot) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار دو بعدی (plot) در نرم افزار میپل 2017
8
03:58رسم چند منحنی بر روی یک نمودار (Multi curves plot) در نرم افزار میپل 2017
رسم چند منحنی بر روی یک نمودار (Multi curves plot) در نرم افزار میپل 2017
9
06:17رسم هیستوگرام داده‌ها (Histogram) در نرم افزار میپل 2017
رسم هیستوگرام داده‌ها (Histogram) در نرم افزار میپل 2017
10
05:30رسم نمودار حبابی (BubblePlot) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار حبابی (BubblePlot) در نرم افزار میپل 2017
11
06:54رسم نمودار پراکنده (ScatterPlot) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار پراکنده (ScatterPlot) در نرم افزار میپل 2017
12
06:02رسم نمودار دایره‌ای (PieChart) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار دایره‌ای (PieChart) در نرم افزار میپل 2017
13
04:50رسم نمودار جعبه ای (BoxPlot) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار جعبه ای (BoxPlot) در نرم افزار میپل 2017
14
06:36رسم نمودار سه بعدی (plot3d) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار سه بعدی (plot3d) در نرم افزار میپل 2017
15

03:19معرفی نرم افزار میپل 2017 انجام محاسبات پیچیده ریاضی (Maple 2017)
معرفی نرم افزار میپل 2017 انجام محاسبات پیچیده ریاضی (Maple 2017)
1
02:18مقایسه نرم افزار Maple با نرم افزارهای Matlab و Mathematica
مقایسه نرم افزار Maple با نرم افزارهای Matlab و Mathematica
2
08:33نصب و کرک نرم افزار میپل 2017 (Install Maple 2017)
نصب و کرک نرم افزار میپل 2017 (Install Maple 2017)
3
08:43آشنایی با محیط نرم افزار میپل 2017 (Learn environment Maple 2017)
آشنایی با محیط نرم افزار میپل 2017 (Learn environment Maple 2017)
4
09:34قوانین نوشتن دستورات در فضای (Syntax in Maple) worksheet نرم افزار میپل 2017
قوانین نوشتن دستورات در فضای (Syntax in Maple) worksheet نرم افزار میپل 2017
5
04:25فراخوانی بسته ها (Include packages) در نرم افزار میپل 2017
فراخوانی بسته ها (Include packages) در نرم افزار میپل 2017
6
02:04بررسی اول بودن یک عدد (isprime) در نرم افزار میپل 2017
بررسی اول بودن یک عدد (isprime) در نرم افزار میپل 2017
7
01:47محاسبه ان مین عدد اول (ithprime) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه ان مین عدد اول (ithprime) در نرم افزار میپل 2017
8
01:35محاسبه اعداد اول قبل و بعد از عدد خا (nextprime, prevprime) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه اعداد اول قبل و بعد از عدد خا (nextprime, prevprime) در نرم افزار میپل 2017
9
01:36تجزیه به عوامل اول (factor, factors) در نرم افزار میپل 2017
تجزیه به عوامل اول (factor, factors) در نرم افزار میپل 2017
10
01:31محاسبه ب.م.م دو عدد (gcd) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه ب.م.م دو عدد (gcd) در نرم افزار میپل 2017
11
02:17محاسبه ک.م.م دو عدد (lcm) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه ک.م.م دو عدد (lcm) در نرم افزار میپل 2017
12
03:12نمایش عدد مختلط (Complex) در نرم افزار میپل 2017
نمایش عدد مختلط (Complex) در نرم افزار میپل 2017
13
02:59جداسازی مقدار حقیقی و موهومی (Re, Im) در نرم افزار میپل 2017
جداسازی مقدار حقیقی و موهومی (Re, Im) در نرم افزار میپل 2017
14
02:45نمایش قطبی عدد مختلط (polar) در نرم افزار میپل 2017
نمایش قطبی عدد مختلط (polar) در نرم افزار میپل 2017
15
01:27محابسه کران پایین و بالای اعداد (ceil, floor) در نرم افزار میپل 2017
محابسه کران پایین و بالای اعداد (ceil, floor) در نرم افزار میپل 2017
16
01:49گرد کردن مقدار اعشاری (round) در نرم افزار میپل 2017
گرد کردن مقدار اعشاری (round) در نرم افزار میپل 2017
17
01:27حذف مقدار اعشار عدد (trunc) در نرم افزار میپل 2017
حذف مقدار اعشار عدد (trunc) در نرم افزار میپل 2017

تعریف دنباله (Sequence) در نرم افزار میپل 2017
تعریف دنباله (Sequence) در نرم افزار میپل 2017
1
03:22اجتماع دو دنباله (union) در نرم افزار میپل 2017
اجتماع دو دنباله (union) در نرم افزار میپل 2017
2
02:39اشتراک دو دنباله (intersect) در نرم افزار میپل 2017
اشتراک دو دنباله (intersect) در نرم افزار میپل 2017
3
04:29تفاضل دو دنباله (minus) در نرم افزار میپل 2017
تفاضل دو دنباله (minus) در نرم افزار میپل 2017
4
03:33بررسی زیر مجموعه بودن در دو دنباله (subset) در نرم افزار میپل 2017
بررسی زیر مجموعه بودن در دو دنباله (subset) در نرم افزار میپل 2017
5
02:59تعریف بردار (vector) در نرم افزار میپل 2017
تعریف بردار (vector) در نرم افزار میپل 2017
6
05:45تعریف ماتریس (Matrix) در نرم افزار میپل 2017
تعریف ماتریس (Matrix) در نرم افزار میپل 2017
7
06:43ایجاد ماتریس با مقادیر تصادفی (RandomMatrix) در نرم افزار میپل 2017
ایجاد ماتریس با مقادیر تصادفی (RandomMatrix) در نرم افزار میپل 2017
8
04:04جمع دو ماتریس (Sum matrices) در نرم افزار میپل 2017
جمع دو ماتریس (Sum matrices) در نرم افزار میپل 2017
9
05:56ضرب دو ماتریس (Multiply matrices) در نرم افزار میپل 2017
ضرب دو ماتریس (Multiply matrices) در نرم افزار میپل 2017
10
03:00محاسبه دترمینان ماتریس (Determinant) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه دترمینان ماتریس (Determinant) در نرم افزار میپل 2017
11
03:57محاسبه معکوس ماتریس (MatrixInverse) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه معکوس ماتریس (MatrixInverse) در نرم افزار میپل 2017
12
07:06محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس (Eigenvalues, Eigenvectors) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس (Eigenvalues, Eigenvectors) در نرم افزار میپل 2017
13
07:14حل معادلات چند معادله و چند مجهول (Solve multi-equation) در نرم افزار میپل 2017
حل معادلات چند معادله و چند مجهول (Solve multi-equation) در نرم افزار میپل 2017
14
06:23حل معادله AX=B به روش کاهش ماتریس (ReducedRowEcheloneForm) در نرم افزار میپل 2017
حل معادله AX=B به روش کاهش ماتریس (ReducedRowEcheloneForm) در نرم افزار میپل 2017
15
03:51حال معادله AX=B به روش ماتریس معکوس (Solve by MatrixInverse) در نرم افزار میپل 2017
حال معادله AX=B به روش ماتریس معکوس (Solve by MatrixInverse) در نرم افزار میپل 2017
16
محاسبه حد (limit) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه حد (limit) در نرم افزار میپل 2017
1
08:20محاسبه مشتق صریح نسبت به متغیرهای خاص (diff) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه مشتق صریح نسبت به متغیرهای خاص (diff) در نرم افزار میپل 2017
2
07:48محاسبه مشتقات ضمنی (Implicit diff) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه مشتقات ضمنی (Implicit diff) در نرم افزار میپل 2017
3
03:50نحوه محاسبه خط تانژانت (tang line) در نرم افزار میپل 2017
نحوه محاسبه خط تانژانت (tang line) در نرم افزار میپل 2017
4
05:11بهینه‌سازی یک عبارت (optimization) در نرم افزار میپل 2017
بهینه‌سازی یک عبارت (optimization) در نرم افزار میپل 2017
5
02:56انتگرال معین و نامعین (int) در نرم افزار میپل 2017
انتگرال معین و نامعین (int) در نرم افزار میپل 2017
6
01:55کسرهای جزئی (partial fraction) در نرم افزار میپل 2017
کسرهای جزئی (partial fraction) در نرم افزار میپل 2017
7
04:52تعریف سری جدید توسط کاربر (Series definition) در نرم افزار میپل 2017
تعریف سری جدید توسط کاربر (Series definition) در نرم افزار میپل 2017
8
03:54محاسبه سری تیلور توسط Maple (taylor) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه سری تیلور توسط Maple (taylor) در نرم افزار میپل 2017
9
04:29تعریف مرتبه قطع سری‌ها (Order) در نرم افزار میپل 2017
تعریف مرتبه قطع سری‌ها (Order) در نرم افزار میپل 2017
10
07:17حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل 2017
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل 2017
11
05:04حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل 2017
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل 2017
12
07:05حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش عددی (numerical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل 2017
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش عددی (numerical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل 2017
13
04:22حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش عددی (numerical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل 2017
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش عددی (numerical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل 2017
14
05:35نوشتن دستورات شرطی (if..then) در نرم افزار میپل 2017
نوشتن دستورات شرطی (if..then) در نرم افزار میپل 2017
15
04:59نوشتن حلقه تکرار (for..do) در نرم افزار میپل 2017
نوشتن حلقه تکرار (for..do) در نرم افزار میپل 2017
16
06:27نوشتن یک روال (proc) در نرم افزار میپل 2017
نوشتن یک روال (proc) در نرم افزار میپل 2017
17

منبع : amoozesh365.ir

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار های ریاضی اینجا کلیک کنید

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.
Jun 20,

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

نرم افزار Maplesoft Maple 2018 را به همراه آموزش استفاده MapleSim از دانلودها دریافت کنید. … Maple یک مفسر، برای زبان برنامه نویسی پویا است، به طور معمول، … استفاده و دانلود میپل به شما در حل مسایل مختلف ریاضی از قبیل هندسه، حساب و … …. دانلود ها – دانلود رایگان نرم افزار،بازی،فیلم و سریال; قیمت: 94.95 دلار …

http://www.mediafire.com/file/opdxqkmyg03278e/MAPLE-essential.rar/file

http://www.mediafire.com/file/gdsj75wuzchcadu/MAPLE-beginner.rar/file

Aug 26, 2014 – برنامه Maple میپل یکی از نرم افزارهای می‌باشد که جهت انجام راحت تر محاسبات ریاضی از آن استفاده کرد. در این جزوه سعی میشود که به دستورات مهم …

Jun 23, 2012 – میپل نرم‌افزاری بسیار قوی در زمینهٔ ریاضی است که کار عملی ۱۰۰ … فیلم آموزشی محاسبات ریاضی و انتگرال با Matlab و Maple (به زبان فارسی) …

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

نرم افزار سعی در آموزش استاندارد مفاهیم کتاب حسابان سوم ریاضی دارد و با شیوه ای … آموزش نرم افزار Maple … نرم افزار فاما برای آموزش میپل به زبان فارسی … در این جلسه ضمن معرفی نرم افزار و ارائه ی دو لینک برای دانلود میپل ۷ و میپل ۱۱ (نسخه ی …

Jan 31, 2018 – در این دوره به صورت کاربردی با نرم افزار میپل(Maple) آشنا خواهید شد. … دانلود کامل دوره ۲۲,۵۰۰ ۴۵,۰۰۰ … نمایش رایگان. ۰۶:۵۹ … انتشارات نیاز در سال 1386 تاسیس شد و تاکنون بیش از 200 دوره آموزشی مبتنی بر فیلم تولید کرده است.

Jul 22, 2017 – همچنین Maple ابزاری در اختیار دارد که به کمک آنها میتوان توابع پیش ساخته با برخی از زبان های کامپیوتری را فراخوانی کند. … نام جزوه : آموزش نرم افزار Mapleدانلود کتاب maple … CamelCase.ir ، یک وبسایت فارسی زبان می باشد که با انتشار مقالات، آموزش ها، مطالب و کتابچه های الکترونیکی شما را با خود همراه …
Apr 26, 2013 – راه های دریافت رایگان مقالات و کتاب ها · اهــدای سلول بنیادی – اهـــدای … 01_Maple_Abstract.pdf (اندازه 260.08 KB / تعداد دانلود: 1,166) .

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

… در ادامه آموزش نرم افزار Maple به موراد زیر خواهیم پرداخت؛ – معرفی دو تابع … انواع فونت ها در میپل برای درج متون مختلف منبع …. تبدیل پینگلیش به فارسی با بهنویس. غیر فعال …

Maplesoft Maple نام نرم افزار ارائه شده از کمپانی Maplesoft می باشد که راه حل نرم افزار مبتنی … تشخیص لغات انگلیسی در هر مدیا شامل کتاب و مجلات کاغذی ، دیجیتالی و . … هم رقابت می کنید، این بازی کاملا فارسی، به صورت رایگان خدمت شما ارایه می گردد. … Maple یک مفسر، برای زبان برنامه نویسی پویا است، به طور معمول،عبارات …
Nov 28, 2016 – دانلود بازی، نرم افزار، فیلم سینمایی، انیمیشن، مستند، فیلم آموزشی، … Using Maple فیلم آموزشی حل مسائل ریاضی با نرم افزار Maple … اطمینان از رایگان بودن فایل نیکو … شما می توانید با ارسال این مطلب به ایمیل خود، سر فرصت آنرا مطالعه … فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده …
به واسطه دستورالعمل های کاربردی موجود در نرم افزار Maplesoft Maple، کار با آن بسیار ساده … به روز رسانی ترجمه زبان‌های چینی سنتی و ساده شده، فرانسوی، یونانی، ژاپنی، … دانلود نرم‌افزار GeoGebra 6.0.503.0 – آموزش ریاضی · دانلود نرم‌افزار تایپ آسان مسائل … دانلود نرم افزار Maplesoft Maple دانلود رایگان نرم افزار Maplesoft Maple …
CIVIL

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

– معرف و دانلود نرم افزار Maple – وبلاگ تخصصی مهندسی … نود درصد بقیه به زبان میپل نوشته شده است که در کتابخانه های Maple قرار دارد. … لینکهای دانلود رایگان جدید ترین نرم افزارمحاسبات ریاضات می پل (Maple 11) به همراه … تخصصي/نرم افزارها/كتاب هاي فارسي ولاتين/پروژه ها/جزوات آموزشي/و برنامه نویسیو.

جستجوی وب آموزش کاربردی 13 Maple ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی اورجینال. … 7 دانلود Maple v18+Update 18.0.1 MacOSX – نرم افزار محاسباتی و … 10 نوامبر …. فیلم های آموزشی · آموزش زبان انگلیسی · نرم افزار های آموزشی · کتاب . … مهم ترین نرم افزارهای کاربردی به همراه توضیح فارسی برنامه ها در محیط اتوران، شامل نرم افزارهای .
Dec 18, 2012 – خودآموز میپل تعداد صفحات : 563 | پی دی اف | انگلیسی | 11 مگابایت … برچسب ها: mapleمیپلکتاب mapleکتاب میپلآموزش میپلخودآموز میپلدانلود …

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

Skype v8.33.0.50 – نرم افزار اسکایپ، تماس صوتی و تصویری رایگان از طریق …. فیلم آموزشی محاسبات ریاضی و انتگرال با Matlab و Maple (به زبان فارسی) … نرم افزار میپل, نرم افزار رسم نمودار, دانلود آموزش فارسی برنامه ریاضی متلب, دانلود …

Jul 1, 2011 – برای دانلود نرم افزار و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید. … سایت میهن دانلود برچسب: نرم افزار,نرم افزار آموزشی,نرم افزار جديد,نرم افزار حل … ورژن نرم افزار,دانلود جديد ترين نرم افزار,دانلود رايگان,دانلود رايگان نرم افزار … فیلم‌ آموزشی برنامه نویسی اندروید پیشرفته …. دانلود آموزش زبان انگلیسی.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *