دانلود-رایگان-فیلم-آموزشی-Maple-میپل-فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسیReviewed by خانه مطلب on Nov 5Rating: 5.0دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسیدانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

Maplesoft Maple یک مفسر، برای زبان برنامه نویسی پویا است، به طور معمول، عبارات جبری و عبارات منطق در حافظه کامپیوتر، ذخیره می شوند و پس از آن بوسیله این نرم افزار پردازش شده و حل میگردند. از نرم افزار Maplesoft Maple در حل مسایل مختلف ریاضی از قبیل هندسه، حساب و … استفاده می شود.

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

لینک های دانلود (کلیک کنید)

نحوه نوشتن یک تابع (function) در نرم افزار میپل 2017
نحوه نوشتن یک تابع (function) در نرم افزار میپل 2017
1
08:59یافتن ریشه‌های معادلات (solve, fsolve) در نرم افزار میپل 2017
یافتن ریشه‌های معادلات (solve, fsolve) در نرم افزار میپل 2017
2
02:33ساده سازی عبارات جبری (simplify) در نرم افزار میپل 2017
ساده سازی عبارات جبری (simplify) در نرم افزار میپل 2017
3
02:10تجزیه عبارات جبری (factor) در نرم افزار میپل 2017
تجزیه عبارات جبری (factor) در نرم افزار میپل 2017
4
02:27جایگذاری یک عبارت در عبارت دیگر (subs) در نرم افزار میپل 2017
جایگذاری یک عبارت در عبارت دیگر (subs) در نرم افزار میپل 2017
5
02:06باز کردن عبارت جبری (expand) در نرم افزار میپل 2017
باز کردن عبارت جبری (expand) در نرم افزار میپل 2017
6
05:02ارزیابی عبارت جبری (eval, evalf, evalb, evalc) در نرم افزار میپل 2017
ارزیابی عبارت جبری (eval, evalf, evalb, evalc) در نرم افزار میپل 2017
7
05:01رسم نمودار دو بعدی (plot) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار دو بعدی (plot) در نرم افزار میپل 2017
8
03:58رسم چند منحنی بر روی یک نمودار (Multi curves plot) در نرم افزار میپل 2017
رسم چند منحنی بر روی یک نمودار (Multi curves plot) در نرم افزار میپل 2017
9
06:17رسم هیستوگرام داده‌ها (Histogram) در نرم افزار میپل 2017
رسم هیستوگرام داده‌ها (Histogram) در نرم افزار میپل 2017
10
05:30رسم نمودار حبابی (BubblePlot) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار حبابی (BubblePlot) در نرم افزار میپل 2017
11
06:54رسم نمودار پراکنده (ScatterPlot) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار پراکنده (ScatterPlot) در نرم افزار میپل 2017
12
06:02رسم نمودار دایره‌ای (PieChart) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار دایره‌ای (PieChart) در نرم افزار میپل 2017
13
04:50رسم نمودار جعبه ای (BoxPlot) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار جعبه ای (BoxPlot) در نرم افزار میپل 2017
14
06:36رسم نمودار سه بعدی (plot3d) در نرم افزار میپل 2017
رسم نمودار سه بعدی (plot3d) در نرم افزار میپل 2017
15

03:19معرفی نرم افزار میپل 2017 انجام محاسبات پیچیده ریاضی (Maple 2017)
معرفی نرم افزار میپل 2017 انجام محاسبات پیچیده ریاضی (Maple 2017)
1
02:18مقایسه نرم افزار Maple با نرم افزارهای Matlab و Mathematica
مقایسه نرم افزار Maple با نرم افزارهای Matlab و Mathematica
2
08:33نصب و کرک نرم افزار میپل 2017 (Install Maple 2017)
نصب و کرک نرم افزار میپل 2017 (Install Maple 2017)
3
08:43آشنایی با محیط نرم افزار میپل 2017 (Learn environment Maple 2017)
آشنایی با محیط نرم افزار میپل 2017 (Learn environment Maple 2017)
4
09:34قوانین نوشتن دستورات در فضای (Syntax in Maple) worksheet نرم افزار میپل 2017
قوانین نوشتن دستورات در فضای (Syntax in Maple) worksheet نرم افزار میپل 2017
5
04:25فراخوانی بسته ها (Include packages) در نرم افزار میپل 2017
فراخوانی بسته ها (Include packages) در نرم افزار میپل 2017
6
02:04بررسی اول بودن یک عدد (isprime) در نرم افزار میپل 2017
بررسی اول بودن یک عدد (isprime) در نرم افزار میپل 2017
7
01:47محاسبه ان مین عدد اول (ithprime) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه ان مین عدد اول (ithprime) در نرم افزار میپل 2017
8
01:35محاسبه اعداد اول قبل و بعد از عدد خا (nextprime, prevprime) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه اعداد اول قبل و بعد از عدد خا (nextprime, prevprime) در نرم افزار میپل 2017
9
01:36تجزیه به عوامل اول (factor, factors) در نرم افزار میپل 2017
تجزیه به عوامل اول (factor, factors) در نرم افزار میپل 2017
10
01:31محاسبه ب.م.م دو عدد (gcd) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه ب.م.م دو عدد (gcd) در نرم افزار میپل 2017
11
02:17محاسبه ک.م.م دو عدد (lcm) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه ک.م.م دو عدد (lcm) در نرم افزار میپل 2017
12
03:12نمایش عدد مختلط (Complex) در نرم افزار میپل 2017
نمایش عدد مختلط (Complex) در نرم افزار میپل 2017
13
02:59جداسازی مقدار حقیقی و موهومی (Re, Im) در نرم افزار میپل 2017
جداسازی مقدار حقیقی و موهومی (Re, Im) در نرم افزار میپل 2017
14
02:45نمایش قطبی عدد مختلط (polar) در نرم افزار میپل 2017
نمایش قطبی عدد مختلط (polar) در نرم افزار میپل 2017
15
01:27محابسه کران پایین و بالای اعداد (ceil, floor) در نرم افزار میپل 2017
محابسه کران پایین و بالای اعداد (ceil, floor) در نرم افزار میپل 2017
16
01:49گرد کردن مقدار اعشاری (round) در نرم افزار میپل 2017
گرد کردن مقدار اعشاری (round) در نرم افزار میپل 2017
17
01:27حذف مقدار اعشار عدد (trunc) در نرم افزار میپل 2017
حذف مقدار اعشار عدد (trunc) در نرم افزار میپل 2017

تعریف دنباله (Sequence) در نرم افزار میپل 2017
تعریف دنباله (Sequence) در نرم افزار میپل 2017
1
03:22اجتماع دو دنباله (union) در نرم افزار میپل 2017
اجتماع دو دنباله (union) در نرم افزار میپل 2017
2
02:39اشتراک دو دنباله (intersect) در نرم افزار میپل 2017
اشتراک دو دنباله (intersect) در نرم افزار میپل 2017
3
04:29تفاضل دو دنباله (minus) در نرم افزار میپل 2017
تفاضل دو دنباله (minus) در نرم افزار میپل 2017
4
03:33بررسی زیر مجموعه بودن در دو دنباله (subset) در نرم افزار میپل 2017
بررسی زیر مجموعه بودن در دو دنباله (subset) در نرم افزار میپل 2017
5
02:59تعریف بردار (vector) در نرم افزار میپل 2017
تعریف بردار (vector) در نرم افزار میپل 2017
6
05:45تعریف ماتریس (Matrix) در نرم افزار میپل 2017
تعریف ماتریس (Matrix) در نرم افزار میپل 2017
7
06:43ایجاد ماتریس با مقادیر تصادفی (RandomMatrix) در نرم افزار میپل 2017
ایجاد ماتریس با مقادیر تصادفی (RandomMatrix) در نرم افزار میپل 2017
8
04:04جمع دو ماتریس (Sum matrices) در نرم افزار میپل 2017
جمع دو ماتریس (Sum matrices) در نرم افزار میپل 2017
9
05:56ضرب دو ماتریس (Multiply matrices) در نرم افزار میپل 2017
ضرب دو ماتریس (Multiply matrices) در نرم افزار میپل 2017
10
03:00محاسبه دترمینان ماتریس (Determinant) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه دترمینان ماتریس (Determinant) در نرم افزار میپل 2017
11
03:57محاسبه معکوس ماتریس (MatrixInverse) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه معکوس ماتریس (MatrixInverse) در نرم افزار میپل 2017
12
07:06محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس (Eigenvalues, Eigenvectors) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس (Eigenvalues, Eigenvectors) در نرم افزار میپل 2017
13
07:14حل معادلات چند معادله و چند مجهول (Solve multi-equation) در نرم افزار میپل 2017
حل معادلات چند معادله و چند مجهول (Solve multi-equation) در نرم افزار میپل 2017
14
06:23حل معادله AX=B به روش کاهش ماتریس (ReducedRowEcheloneForm) در نرم افزار میپل 2017
حل معادله AX=B به روش کاهش ماتریس (ReducedRowEcheloneForm) در نرم افزار میپل 2017
15
03:51حال معادله AX=B به روش ماتریس معکوس (Solve by MatrixInverse) در نرم افزار میپل 2017
حال معادله AX=B به روش ماتریس معکوس (Solve by MatrixInverse) در نرم افزار میپل 2017
16
محاسبه حد (limit) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه حد (limit) در نرم افزار میپل 2017
1
08:20محاسبه مشتق صریح نسبت به متغیرهای خاص (diff) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه مشتق صریح نسبت به متغیرهای خاص (diff) در نرم افزار میپل 2017
2
07:48محاسبه مشتقات ضمنی (Implicit diff) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه مشتقات ضمنی (Implicit diff) در نرم افزار میپل 2017
3
03:50نحوه محاسبه خط تانژانت (tang line) در نرم افزار میپل 2017
نحوه محاسبه خط تانژانت (tang line) در نرم افزار میپل 2017
4
05:11بهینه‌سازی یک عبارت (optimization) در نرم افزار میپل 2017
بهینه‌سازی یک عبارت (optimization) در نرم افزار میپل 2017
5
02:56انتگرال معین و نامعین (int) در نرم افزار میپل 2017
انتگرال معین و نامعین (int) در نرم افزار میپل 2017
6
01:55کسرهای جزئی (partial fraction) در نرم افزار میپل 2017
کسرهای جزئی (partial fraction) در نرم افزار میپل 2017
7
04:52تعریف سری جدید توسط کاربر (Series definition) در نرم افزار میپل 2017
تعریف سری جدید توسط کاربر (Series definition) در نرم افزار میپل 2017
8
03:54محاسبه سری تیلور توسط Maple (taylor) در نرم افزار میپل 2017
محاسبه سری تیلور توسط Maple (taylor) در نرم افزار میپل 2017
9
04:29تعریف مرتبه قطع سری‌ها (Order) در نرم افزار میپل 2017
تعریف مرتبه قطع سری‌ها (Order) در نرم افزار میپل 2017
10
07:17حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل 2017
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل 2017
11
05:04حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل 2017
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل 2017
12
07:05حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش عددی (numerical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل 2017
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش عددی (numerical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل 2017
13
04:22حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش عددی (numerical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل 2017
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش عددی (numerical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل 2017
14
05:35نوشتن دستورات شرطی (if..then) در نرم افزار میپل 2017
نوشتن دستورات شرطی (if..then) در نرم افزار میپل 2017
15
04:59نوشتن حلقه تکرار (for..do) در نرم افزار میپل 2017
نوشتن حلقه تکرار (for..do) در نرم افزار میپل 2017
16
06:27نوشتن یک روال (proc) در نرم افزار میپل 2017
نوشتن یک روال (proc) در نرم افزار میپل 2017
17

منبع : amoozesh365.ir

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار های ریاضی اینجا کلیک کنید

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *