نوشته‌ها

دانلود رایگان جزوه جامع آموزش الگوریتم های فراابتکاری

دانلود رایگان جزوه کتاب جامع آموزش فارسی الگوریتم های فراابتکاری فرا ابتکاری تکاملی محاسبات نرم محاسبات زیستی هوش تکاملی سیستم های خبره

metaheuristic algorithm  Free Download  file book

دانلود رایگان کتاب جزوه مقاله اموزش نرم افزار پایان نامه فارسی ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه جامع آموزش شبکه های عصبی

دانلود رایگان جزوه جامع آموزش فارسی شبکه های عصبی

Artificial Neural Network  ANN Free Download  file book

دانلود رایگان کتاب جزوه مقاله اموزش نرم افزار پایان نامه فارسی ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه منطق فازی دانشگاه صنعتی شریف

دانلود رایگان جزوه منطق فازی دانشگاه صنعتی شریف

Free Download  Fuzzy Logic file  book

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه احتمالات دانشگاه صنعتی شریف

دانلود رایگان جزوه احتمالات دانشگاه صنعتی شریف

Free Download  probability file  book

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه تئوری توالی عملیات دانشگاه صنعتی شریف

دانلود رایگان جزوه تئوری توالی عملیات دانشگاه صنعتی شریف

Free Download  Sequencing and Scheduling file  book

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه برنامه ریزی خطی پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

دانلود رایگان جزوه برنامه ریزی خطی پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

Free Download  Advanced Linear Programming file  book

ادامه مطلب