فیلم آموزش رایگان برنامه اتوکد دو بعدی سطح متوسطه به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان برنامه اتوکد دو بعدی سطح متوسطه به زبان فارسی

لینکهای دانلود ( برای دانلود راست کلیک کرده و Save link as… را کلیک کنید):

فرمان Eraseجهت پاک کردن موضوعات ترسیمی و روش های انتخاب موضوعات اتوکد دوبعدی

روش های انتخاب موضوعات ترسیمی دراتوکد دوبعدی همچون کلیک چپ و انتخاب به روش Crossing و انتخاب به روش Window

فرمان OOPS جهت بر‌گرداندان آخرین موضوعی که توسط فرمان Erase پاک شده اتوکد دوبعدی

فرمان ‌Copy جهت نسخه برداری (تهیه کپی) از موضوعات ترسیمی اتوکد دوبعدی

فرمان Offset جهت تهیه کپی‌های موازی از موضوعات ترسیمی با فاصله مشخص اتوکد دوبعدی

فرمان Mirror جهت تهیه کپی آینه‌ای (‌قرینه‌ای‌) موضوعات ترسیمی نسبت به یک محور فرضی یا واقعی اتوکد دوبعدی

فرمان Move جهت جابه‌جایی موضوعات ترسیمی از نقطه‌ای به نقطه دیگر اتوکد دوبعدی

فرمان Rotate جهت چرخش موضوعات ترسیمی حول یک نقطه مبنا (Base Point) با یک زاویه مشخص اتوکد دوبعدی

فرمان Scale تغییر مقیاس موضوعات ترسیمی حول یک نقطه‌ی مبنا با یک ضریب مشخص اتوکد دوبعدی

فرمان Align برای منطبق کردن یک موضوع بر موضوعی دیگر اتوکد دوبعدی

فرمان Stretch جهت افزایش یا کاهش طول اضلاع موضوعات ترسیمی اتوکد دوبعدی

فرمان Lengthen‌‌ برای تغییر طول موضوعات ترسیمی از قبیل خطوط، کمان‌ها، چند‌خطی‌های اتوکد دوبعدی

فرمان Trim برش موضوعات با استفاده از یک موضوع دیگر به عنوان لبه برش اتوکد دوبعدی

فرمان Extend جهت امتداد دادن یک موضوع تا موضوع دیگر در اتوکد دوبعدی

فرمان Break برش دادن قسمتی از یک موضوع با معرفی دو نقطه ابتدا و انتها اتوکد دوبعدی

فرمان Break at Point جهت ایجاد یک نقطه برش روی قسمتی از موضوع ترسیمی اتوکد دوبعدی

فرمان Join جهت متصل کردن موضوعات اتوکد دوبعدی

فرمان Chamfer جهت پخ زدن گوشه‌های موضوعات ترسیمی اتوکد دوبعدی

فرمان Fillet جهت گرد‌‌کردن گوشه‌های موضوعات ترسیمی اتوکد دوبعدی

فرمان Explode جهت تجزیه موضوعات از قبیل چند‌خطی‌ها و هاشور‌ها اتوکد دوبعدی

فرمان ‌Array تهیه کپی ماتریسی (ستونی و ردیفی) Rectangular Array و Path Array کپی مسیر و Polar Array کپی حول یک نقطه اتوکد دوبعدی

فرمان Union تبدیل چند شکل دوبعدی به یک شکل واحد اتوکد دوبعدی

فرمان Subtract کم کردن چند شکل که به ناحیه تبدیل شده اند در اتوکد دوبعدی

فرمان Intersect تهیه فصل مشترک چند شکل را که به ناحیه تبدیل شده‌اند اتوکد دوبعدی

فرمان Edit Polyline ویرایش چند‌خطی‌های اتوکد دوبعدی

فرمان Edit Hatch ویرایش هاشورهای اتوکد دوبعدی

فرمان Edit Array ویرایش موضوعات کپی شده با فرمان Array اتوکد دوبعدی

فرمان Blend رسم منحنی‌های مماس یا هموار بین دو کمان اتوکد دوبعدی

فرمان Overkill حذف موضوعات مشابه که روی هم قرار گرفته اند اتوکد دوبعدی

فرمان Draw Order جهت ترتیب قرار‌گیری موضوعاتی که روی هم قرار گرفته اند اتوکد دوبعدی

 

 

 

 

 

 

منبع : وبسایت آموزش ۳۶۵

برای دانلود رایگان مجموعه کامل آموزش فارسی نرم افزار اتوکد اینجا کلیک کنید

 

لطفا هرگونه مشکل در مورد محصولات رایگان را فقط از طریق سایت پیگیری کنید و از تلفن ، تلگرام و میل است

Rate this post