برآورد پارامتر DCM – بهینه سازی استاتیک با PSO

برآورد پارامتر DCM - بهینه سازی استاتیک با PSOReviewed by خانه متلب on Jun 4Rating: 5.0برآورد پارامتر DCM - بهینه سازی استاتیک با PSOبرآورد پارامتر DCM - بهینه سازی استاتیک با PSO

برآورد پارامتر DCM – بهینه سازی استاتیک با PSO دانلود رایگان کد پروژه متلب برآورد پارامتر DCM – بهینه سازی استاتیک PSO DCM parameter estimation – PSO static optimization

لینک دانلود (کلیک کنید)

راهنمای استفاده از کد های متلب(کلیک کنید)

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

سفارش پروژه متلب

Mar 31, 2018 – PDF | On Dec 27, 2016, Ehsan Jahani and others published تحلیل و برآورد پارامتر DCM – بهینه سازی استاتیک با PSO جدیدترین و قویترین روشهای الگوریتمیک در بهینه‌سازی برای سازه‌های …

ﺑـﻪ دﺳـﺖ. آوردن. دﻗﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎﻣﯽ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﮔﻤﺮاه. ﮐﻨﻨﺪه. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﺪﻫﺎي. آﻣﺎري. ﺑﺎ،. ﻓﺮض. ﻫﺎ. ﯾﯽ ….. ﺑﺎﯾﺎس ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ. Y. ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ. زﻧﻨﺪه. ي. ﭘﺎراﻣﺘﺮ p. ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖ. (E[Y]-p). ﺳﻨﺠﯿﺪه. ﯽﻣ. ﺷﻮد.ﺑﻬﯿﻨﻪ را. ﯽﻣ. ﺗﻮان. ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻟﺎل ﺑﺮ. اﯾﻦ. ﯾﺗﻮز. ﻫﺎﻊ. ي. برآورد پارامتر DCM – بهینه سازی استاتیک با PSO و. داده. ﻫﺎي. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه. اﻧﺠﺎم داد ….. ﺳﺎزي. ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺑﺎ. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺪون ﺷﻌﻮر. MAP. ﻟﺎزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ. P(h). و. P(D|h) …… ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. واﻗﻌﯽ θ. ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ. Y. اﺳﺘﻔﺎده. ﯽﻣ. ﮐﻨﺪ . ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ. ﻓﺮم. (ℎ |ℎ).ﻣﺜﻼً. ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﺻﻔﺮ و وارﯾﺎ. ﻧﺲ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم. )θ. اﺳﮑﺎﻟﺮ. ) ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم. )θ. ﺑﺮداری. ). ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑﺎ. برآورد پارامتر DCM – بهینه سازی استاتیک با PSO ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ θ. را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ. (. ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ) …

.A turnkey provider of Building Construction, Architecture, Interior Design, …… برآورد پارامتر DCM – بهینه سازی استاتیک با PSO الگوریتم PSO , آموزش اکسل , آموزش برنامه نویسی , آموزش سیستم های یادگیرنده … بهینه سازی تکاملی , بهینه سازی خطی , بهینه سازی خفاش ها , بهینه سازی درجه دو …. هویت با اثر انگشت , شناسایی پارامتر , برآورد پارامتر DCM – بهینه سازی استاتیک با PSO کاراکتر , شناسایی کاراکتر نوری …
الگوریتم های بهینه سازی و حل مساله با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند برآورد پارامتر DCM – بهینه سازی استاتیک با PSO ژنتیک …. بیهنه سازی با الگوریتم PSO برای محسابه می نیمم تابع … آموزش کار با DCM …. را گرفته و به دو روش (زیگلر نیکولز و روش دوم دلخواه) پارامترهای کنترل کننده PID را بدست دهد ….. حل نمونه مسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیر جانسون
برآورد پارامتر DCM – بهینه سازی استاتیک با PSO جستجوی هوشمند سورس کد و برنامه های آماده. … بهینه سازی برداری, بهینه سازی تصادفی, بهینه سازی تکاملی, بهینه سازی خطی, بهینه سازی خفاش ها, بهینه سازی درجه …
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *