ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA  ,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم برنامه ریزی ژنتیکGenetic Programming   GP, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم مورچگان, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم پرندگان , ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم پرندگان چند هدفه, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته   ACOR,

ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming   EP, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس   CMA-ES, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم زنبورها Bees Algorithm BA, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search HS, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم فرهنگ Cultural Algorithm CA,

 ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA

, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm   FA, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System AIS, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA   ,

ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms MA, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جستجوی کاتالیستی,Catalytic Search Algorithm   ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم های تخمین توزیع EDA  , ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم خفاش   Bat Algorithm   , ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جهش قورباغه Frog Leaping, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک چند هدفه

 ,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO   ,

ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم شبکه های عصبی ,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم سیستم های فازی ,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک GA Genetic Algorithm, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم پخت شبیه سازی شده SA Simulated Annealing,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جستجوی تابو TS Tabu Search,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان ACO Ant Colony Optimization,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات PSO Particle Swarm Optimization,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm,

ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم کرم شب­تاب FA Firefly algorithm,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری ICA Imperialist Competitive Algorithm,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم زنبورهای مصنوعی ABC Artificial Bee Colony algorithm,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم تفاضل تکاملی DE Differential Evolution,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم گله کریلها ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم میگوها KH Krill herd,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم آموزش بر اساس یادگیری TLBO Teaching–Learning-Based Optimization,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم الهام گرفته از خفاش BIA Bat-Inspired Algorithm,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم حرکت کاتوره ای گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم فراابتکاری آموزش معلم Teaching learning based optimization TLBO ,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم فراابتکاری لیگ قهرمانان   League Championship Algorithm

Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *