مجموعه فیلم های آموزشی رایگان

Bat Algortihm Download Matlab Code Farsi Videos

دانلود فیلم آموزشی فارسی الگوریتم خفاش در متلب

دانلود فیلم آموزشی فارسی الگوریتم خفاش در متلب

دانلود فیلم آموزشی الگوریتم خفاش Bat Algorithm در متلب به زبان فارسی .الگوریتم خفاش از جدیدترین الگوریتم های فراابتکاری پیوسته میباشد.

ادامه مطلب

Entropy Videos

دانلود فیلم آموزشی فارسی انتروپی Entropy در متلب

ادامه مطلب

Dematel Videos

دانلود فیلم آموزشی Dematel دیمتل در متلب

ادامه مطلب

imread Free Download Matlab Code farsi Videos

دانلود رایگان فیلم آموزشی فراخوانی تصویر در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی فراخوانی تصویر در متلب. پردازش تصویر image processing در متلب به زبان فارسی.

این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان پردازش تصویر است.

ادامه مطلب

imresize Free Download Matlab Code farsi Videos

دانلود رایگان فیلم آموزشی تغییر اندازه تصویر در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی تغییر اندازه تصویر در متلب.تغییر اندازه تصویر پردازش تصویر image processing در متلب به زبان فارسی.

این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان پردازش تصویر است.

 

ادامه مطلب

imadd imsubtract Free Download Matlab Code farsi Videos

دانلود رایگان فیلم آموزشی جمع و تفریق تصاویر در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی جمع و تفریق تصاویر در متلب.پردازش تصویر image processing در متلب به زبان فارسی.

این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان پردازش تصویر است.

 

ادامه مطلب

image processing Free Download farsi Videos and Matlab Code

دانلود رایگان فیلم آموزشی پردازش تصویر در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی پردازش تصویر در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی پردازش تصویر image processing در متلب به زبان فارسی

این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان پردازش تصویر است.

ادامه مطلب

Vikor Free Download Matlab Code and Farsi Videos

دانلود رایگان فیلم آموزشی Vikor در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی Vikor در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش Vikor ویکور در متلب به زبان فارسی . این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره MCDM است.

ادامه مطلب

Permutation MCDM MADM Free Download Matlab code Farsi Videos In Matlab

دانلود رایگان فیلم آموزشی Permutation در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی Permutation در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش Permutation جایگشتی در متلب به زبان فارسی . این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره است.

ادامه مطلب

SPSS Statistical Variable Free Download Farsi Videos

متغیر های آماری در SPSS/دانلود رایگان فیلم آموزشی

matlabhome فیلم آموزشی زبان فارسی متغیر های آماری ( داده های آماری) ار لحاظ ماهیت متغیر ها در نرم افزار SPSS را برای دانلود رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده است.این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان SPSS میباشد.متغیر های آماری در SPSS/دانلود رایگان فیلم آموزشی

ادامه مطلب