دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

Maplesoft Maple یک مفسر، برای زبان برنامه نویسی پویا است، به طور معمول، عبارات جبری و عبارات منطق در حافظه کامپیوتر، ذخیره می شوند و پس از آن بوسیله این نرم افزار پردازش شده و حل میگردند. از نرم افزار Maplesoft Maple در حل مسایل مختلف ریاضی از قبیل هندسه، حساب و استفاده می شود.

دانلود رایگان فیلم آموزشی Maple میپل به زبان فارسی

لینک های دانلود (کلیک کنید)

نحوه نوشتن یک تابع (function) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
نحوه نوشتن یک تابع (function) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱
۰۸:۵۹یافتن ریشه‌های معادلات (solve, fsolve) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
یافتن ریشه‌های معادلات (solve, fsolve) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۲
۰۲:۳۳ساده سازی عبارات جبری (simplify) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
ساده سازی عبارات جبری (simplify) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۳
۰۲:۱۰تجزیه عبارات جبری (factor) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
تجزیه عبارات جبری (factor) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۴
۰۲:۲۷جایگذاری یک عبارت در عبارت دیگر (subs) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
جایگذاری یک عبارت در عبارت دیگر (subs) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۵
۰۲:۰۶باز کردن عبارت جبری (expand) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
باز کردن عبارت جبری (expand) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۶
۰۵:۰۲ارزیابی عبارت جبری (eval, evalf, evalb, evalc) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
ارزیابی عبارت جبری (eval, evalf, evalb, evalc) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۷
۰۵:۰۱رسم نمودار دو بعدی (plot) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
رسم نمودار دو بعدی (plot) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۸
۰۳:۵۸رسم چند منحنی بر روی یک نمودار (Multi curves plot) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
رسم چند منحنی بر روی یک نمودار (Multi curves plot) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۹
۰۶:۱۷رسم هیستوگرام داده‌ها (Histogram) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
رسم هیستوگرام داده‌ها (Histogram) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۰
۰۵:۳۰رسم نمودار حبابی (BubblePlot) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
رسم نمودار حبابی (BubblePlot) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۱
۰۶:۵۴رسم نمودار پراکنده (ScatterPlot) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
رسم نمودار پراکنده (ScatterPlot) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۲
۰۶:۰۲رسم نمودار دایره‌ای (PieChart) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
رسم نمودار دایره‌ای (PieChart) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۳
۰۴:۵۰رسم نمودار جعبه ای (BoxPlot) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
رسم نمودار جعبه ای (BoxPlot) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۴
۰۶:۳۶رسم نمودار سه بعدی (plot3d) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
رسم نمودار سه بعدی (plot3d) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۵

۰۳:۱۹معرفی نرم افزار میپل ۲۰۱۷ انجام محاسبات پیچیده ریاضی (Maple 2017)
معرفی نرم افزار میپل ۲۰۱۷ انجام محاسبات پیچیده ریاضی (Maple 2017)
۱
۰۲:۱۸مقایسه نرم افزار Maple با نرم افزارهای Matlab و Mathematica
مقایسه نرم افزار Maple با نرم افزارهای Matlab و Mathematica
۲
۰۸:۳۳نصب و کرک نرم افزار میپل ۲۰۱۷ (Install Maple 2017)
نصب و کرک نرم افزار میپل ۲۰۱۷ (Install Maple 2017)
۳
۰۸:۴۳آشنایی با محیط نرم افزار میپل ۲۰۱۷ (Learn environment Maple 2017)
آشنایی با محیط نرم افزار میپل ۲۰۱۷ (Learn environment Maple 2017)
۴
۰۹:۳۴قوانین نوشتن دستورات در فضای (Syntax in Maple) worksheet نرم افزار میپل ۲۰۱۷
قوانین نوشتن دستورات در فضای (Syntax in Maple) worksheet نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۵
۰۴:۲۵فراخوانی بسته ها (Include packages) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
فراخوانی بسته ها (Include packages) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۶
۰۲:۰۴بررسی اول بودن یک عدد (isprime) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
بررسی اول بودن یک عدد (isprime) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۷
۰۱:۴۷محاسبه ان مین عدد اول (ithprime) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه ان مین عدد اول (ithprime) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۸
۰۱:۳۵محاسبه اعداد اول قبل و بعد از عدد خا (nextprime, prevprime) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه اعداد اول قبل و بعد از عدد خا (nextprime, prevprime) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۹
۰۱:۳۶تجزیه به عوامل اول (factor, factors) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
تجزیه به عوامل اول (factor, factors) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۰
۰۱:۳۱محاسبه ب.م.م دو عدد (gcd) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه ب.م.م دو عدد (gcd) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۱
۰۲:۱۷محاسبه ک.م.م دو عدد (lcm) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه ک.م.م دو عدد (lcm) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۲
۰۳:۱۲نمایش عدد مختلط (Complex) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
نمایش عدد مختلط (Complex) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۳
۰۲:۵۹جداسازی مقدار حقیقی و موهومی (Re, Im) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
جداسازی مقدار حقیقی و موهومی (Re, Im) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۴
۰۲:۴۵نمایش قطبی عدد مختلط (polar) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
نمایش قطبی عدد مختلط (polar) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۵
۰۱:۲۷محابسه کران پایین و بالای اعداد (ceil, floor) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محابسه کران پایین و بالای اعداد (ceil, floor) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۶
۰۱:۴۹گرد کردن مقدار اعشاری (round) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
گرد کردن مقدار اعشاری (round) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۷
۰۱:۲۷حذف مقدار اعشار عدد (trunc) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
حذف مقدار اعشار عدد (trunc) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷

تعریف دنباله (Sequence) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
تعریف دنباله (Sequence) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱
۰۳:۲۲اجتماع دو دنباله (union) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
اجتماع دو دنباله (union) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۲
۰۲:۳۹اشتراک دو دنباله (intersect) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
اشتراک دو دنباله (intersect) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۳
۰۴:۲۹تفاضل دو دنباله (minus) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
تفاضل دو دنباله (minus) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۴
۰۳:۳۳بررسی زیر مجموعه بودن در دو دنباله (subset) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
بررسی زیر مجموعه بودن در دو دنباله (subset) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۵
۰۲:۵۹تعریف بردار (vector) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
تعریف بردار (vector) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۶
۰۵:۴۵تعریف ماتریس (Matrix) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
تعریف ماتریس (Matrix) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۷
۰۶:۴۳ایجاد ماتریس با مقادیر تصادفی (RandomMatrix) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
ایجاد ماتریس با مقادیر تصادفی (RandomMatrix) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۸
۰۴:۰۴جمع دو ماتریس (Sum matrices) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
جمع دو ماتریس (Sum matrices) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۹
۰۵:۵۶ضرب دو ماتریس (Multiply matrices) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
ضرب دو ماتریس (Multiply matrices) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۰
۰۳:۰۰محاسبه دترمینان ماتریس (Determinant) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه دترمینان ماتریس (Determinant) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۱
۰۳:۵۷محاسبه معکوس ماتریس (MatrixInverse) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه معکوس ماتریس (MatrixInverse) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۲
۰۷:۰۶محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس (Eigenvalues, Eigenvectors) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس (Eigenvalues, Eigenvectors) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۳
۰۷:۱۴حل معادلات چند معادله و چند مجهول (Solve multi-equation) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
حل معادلات چند معادله و چند مجهول (Solve multi-equation) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۴
۰۶:۲۳حل معادله AX=B به روش کاهش ماتریس (ReducedRowEcheloneForm) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
حل معادله AX=B به روش کاهش ماتریس (ReducedRowEcheloneForm) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۵
۰۳:۵۱حال معادله AX=B به روش ماتریس معکوس (Solve by MatrixInverse) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
حال معادله AX=B به روش ماتریس معکوس (Solve by MatrixInverse) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۶
محاسبه حد (limit) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه حد (limit) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱
۰۸:۲۰محاسبه مشتق صریح نسبت به متغیرهای خاص (diff) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه مشتق صریح نسبت به متغیرهای خاص (diff) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۲
۰۷:۴۸محاسبه مشتقات ضمنی (Implicit diff) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه مشتقات ضمنی (Implicit diff) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۳
۰۳:۵۰نحوه محاسبه خط تانژانت (tang line) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
نحوه محاسبه خط تانژانت (tang line) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۴
۰۵:۱۱بهینه‌سازی یک عبارت (optimization) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
بهینه‌سازی یک عبارت (optimization) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۵
۰۲:۵۶انتگرال معین و نامعین (int) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
انتگرال معین و نامعین (int) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۶
۰۱:۵۵کسرهای جزئی (partial fraction) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
کسرهای جزئی (partial fraction) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۷
۰۴:۵۲تعریف سری جدید توسط کاربر (Series definition) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
تعریف سری جدید توسط کاربر (Series definition) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۸
۰۳:۵۴محاسبه سری تیلور توسط Maple (taylor) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
محاسبه سری تیلور توسط Maple (taylor) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۹
۰۴:۲۹تعریف مرتبه قطع سری‌ها (Order) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
تعریف مرتبه قطع سری‌ها (Order) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۰
۰۷:۱۷حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۱
۰۵:۰۴حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش تحلیلی (analytical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۲
۰۷:۰۵حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش عددی (numerical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش عددی (numerical dsolve ODE1) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۳
۰۴:۲۲حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش عددی (numerical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش عددی (numerical dsolve ODE2) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۴
۰۵:۳۵نوشتن دستورات شرطی (if..then) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
نوشتن دستورات شرطی (if..then) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۵
۰۴:۵۹نوشتن حلقه تکرار (for..do) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
نوشتن حلقه تکرار (for..do) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۶
۰۶:۲۷نوشتن یک روال (proc) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
نوشتن یک روال (proc) در نرم افزار میپل ۲۰۱۷
۱۷

منبع : amoozesh365.ir

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار های ریاضی اینجا کلیک کنید

خانه متلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *