نوشته‌ها

خوشه بندی مشتریان با SVM ماشین بردار پشتیبان پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

خوشه بندی مشتریان با SVM ماشین بردار پشتیبان پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

خوشه بندی مشتریان با SVM ماشین بردار پشتیبان پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی خوشه بندی مشتریان با SVM ماشین بردار پشتیبان پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب سيستمهاي انرژي مايكرويو نوري  مهندسی  عمران و معماری  مهندسی خاک و پي رودخانه  مهندسی سازه هيدروليکي دريايي  خوشه بندی مشتریان با SVM ماشین بردار پشتیبان پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب فرش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی اراﺋﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﺎروري. ؛. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫﺎي داده ﮐﺎوي. ﺳﻤﯿﺮا درﻣﺤﻤﺪي. 1. /. ﺳﻤﯿﻪ ﻋﻠﯿﺰاده. 2 … اﺑﺘﺪا روش ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي k-means. و ﺳﭙﺲ. روش. ﻫﺎي دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن. (. SVM: Support Vector Machine. ) … اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮﺷـﻪ. ﺑﻨﺪي ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫـﺎي ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ اﺳـﺖ. در ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي،. داده. ﻫﺎ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه … ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ. ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن،.طراحی و استقرار مدل رتبه بندی اعتباری در نظام بانکی نقش مهمی در بالا بردن کارایی … در این تحقیق با هدف تدوین مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک از … در این پژوهش برای بهینه سازی ورودی های ماشین بردار پشتیبان از الگوریتم … در مدل هیبریدی GA-SVM، الگوریتم ژنتیک دادههای ورودی مدل SVM را بهینه میسازد.این پژوهش با هدف مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان در بانک به روش‌های شبکه … واژه‌های کلیدی: اعتبارسنجی – داده کاوی– ماشین بردار پشتیبان – درخت تصمیم …. الگوبردای از قواعد و شروط: – مؤلفه ها: – متغیر های کیفی مالی. – نسبت های مالی. – خوشه بندی ….. بعد الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(SVM) را ساخته و در آن هدف(تعیین وضعیت …Aug 7, 2015 – این مجموعه داده می تواند مشتریان یک فروشگاه آنلاین باشد. با … این فرآیند را در علم تحلیل داده، دسته بندی می نامیم . … SVM یا ماشین بردار پشتیبان ، یک دسته بند یا مرزی است که با معیار قرار دادن بردارهای پشتیبان ، بهترین دسته …Jul 29, 2016 – ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺎس. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ … ﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪ. ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ. ﺪﮐﻨ. ].2[. اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ.ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﻳﺎري ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري، ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه. وري. ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻋﻄـﺎي ﺗـﺴﻬﻴﻼت. ﺑﺎﻧﻜﻲ را ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ. دﻫﺪ . در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪل. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد …رویکرد حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت تخمین رتبه اعتباري مشتریان بانک ها … بازگشت به ماشین بردار پشتیبان (SVM) …این تحقیقبابهرهگیریازروش های مختلف داده کاوی به خوشه بندی داده های مشتریان می … در فاز مدلسازی هم انواع الگوریتمها از جمله C5، SVMو NNبه کار گرفته میشود. … شدن اندازه پایگاه‌های داده نیاز به روش بردار ماشین پشتیبان غیر خطی با ارزش تر می شود …در مرحله سوم با استفاده از خوشه بندی مناسب، بخش های گفتاری مرحله قبل، که … مرحله خوشه بندی نیز 59% با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بدست آمده است. ….. TDC & root-TDC feature for second step ,and at last in the system using SVM for clustering. …… پایان نامه ارائه و مقایسه سه مدل دو مرحله‌ای برای بخش‌ بندی مشتریان براساس …دانلود فایل شبیه سازی ماشین بردار پشتیبان با رویکرد داده کاوی و الگوریتم خوشه … سازی ماشین بردار پشتیبان (SVM) توسط رویکرد داده کاوی و الگوریتم خوشه بندی … در حوزه دسته بندی داده ها، الگوریتم SVM یا ماشین بردار پشتیبان است که در این …. Framework – یک چارچوب موثر داده کاوی CRM برای پیش بینی رفتار مشتریان.

مواد – خوشه بندی مشتریان با SVM ماشین بردار پشتیبان پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

خوشه بندی مشتریان با داده کاوی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

خوشه بندی مشتریان با داده کاوی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

خوشه بندی مشتریان با داده کاوی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی خوشه بندی مشتریان با داده کاوی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب حسابداري رشته  اقتصاد رشته  آمار رشته   رشته ادبيات تاریخ آموزش ابتدایی  رشته تغذیه برنامه ریزی درسی  رشته تربيت بدني بهداشت خوشه بندی مشتریان با داده کاوی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب ای  رشته ارتباطات تاسیسات آبیاری  رشته جغرافیا جامعه شناسی علوم اجتماعی  رشته سرامیک جوشکاری رنگرزی  رشته حقوق فلسفه خوشه بندی مشتریان با داده کاوی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب معارف اسلامی  رشته داروسازی گیاهپزشکی  رشته دندانپزشکی دامپزشکی دامپروری  رشته فیزیک ریاضیات زبان انگلیسی  رشته نقشه کشی خوشه بندی مشتریان با داده کاوی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب زیست زمین شناسی  رشته صنایع دستی غذایی شیلات  رشته آبخیزداری طراحی صنعتی فرش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته خوشه بندی مشتریان با داده کاوی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب بهبود الگوریتم خوشه بندی مشتریان برای توزیع قطعات یدکی با رویکرد داده کاوی (k-means). نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید. ۱۳۹۱; ۲۳ (۲) :۲۳۹-۲۴۹.خوشه بندي مشتريان با رويکرد داده کاوي براي بهينه سازي برنامه حمل و نقل يکي از مباحث مطرح در حوزه مديريت ارتباط با مشتريان است. در اين مقاله داده ها و اطلاعات واقعي …شناخت مشتریان و همچنین شناخت نیازهای مشتریان، عمل موثری در کسب برتری در ارائه خدمات به مشتری است مدیران باید مشتریان خود را اولویت بندی کرده و کانون توج…با خوشه بندی مشتریان و برچسب گذاری آنها می توان استراتژی های تخفیف دهی متمایزی … در این پژوهش برای خوشه بندی مشتریان از دو معیار ارزش گذاری LRFM و RFM استفاده شده است و با استفاده … داده کاوی؛ خوشه بندی؛ مشتری؛ مدل RFM؛ مدل LRFM؛ تخفیف دهی … Data Mining, Clustering, customer, RFM model, LRFM model, Rebates.بندی مشتریان، بانکداری، داده کاوی، ارزش طول عمر مشتری، تحلیل آر اف ام. ….. خصوصیات مشتریان را با تعداد معیار کمتر )تنها سه بعد( به کمک متدهای خوشه. بندی.350- 333. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ آﻳﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از روش داده. ﻛﺎوي. ﺷﺒﻨﻢ ﻣﺤﻤﺪي. 1، … واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي،. رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ،. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ k-means. ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي.خوشه‌بندی مشتریان بر اساس مدل RFM و رویکرد داده کاوی برای افزایش وفاداری … یک برداشت از مشتریان بر اساس ارزشی است که برای بانک دارند که با استفاده از مدلهای …کلمات کلیدی: بلش بندی مشتریان، رتبه بندی، داده کاوی، تولیم. هر اف ام، …. با جمع هوری اطالعا مشتریان در یه پایگاه داده امکان طبقه بندی مشتریان را بر اساس. راهبردها و …نتایج مطالعه حاضر ، زمینه را برای تحلیل ویژگیهای مشتریان شرکت در ۸ بخش ( خوشه ) اصلی فراهم نمود . همچنین با بخش بندی مشتریان در قالب هرم ارزش دوره عمر مشتری …امروزه مدیریت ارتباط با مشتری فقط یک مزیت رقابتی نیست بلکه شناسایی و جذب … مشتریان بانک ملت و تدوین استراتژی مناسب برای برخورد با آنها از داده کاوی و ابزار آن … بندی شده با استفاده از روابط خاص تعریف شده تعداد بهینه خوشه ها تعیین شد.

تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی خوشه بندی مشتریان با داده کاوی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

خوشه بندی مشتریان با سیستم فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

خوشه بندی مشتریان با سیستم فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

خوشه بندی مشتریان با سیستم فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کخوشه بندی مشتریان با سیستم فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب سيستمهاي انرژي مايكرويو نوري  مهندسی  عمران و معماری  مهندسی خاک و پي رودخانه  مهندسی سازه هيدروليکي خوشه بندی مشتریان با سیستم فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب مهندسی آب وووو فاضلاب  مهندسی زلزله ژئوتکنیک  مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی  مهندسی هوا فضا  ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻣﺤﻮﺭ، ﺷﻨﺎﺧﺖ … ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ: ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﯽ، ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻓﺎﺯﯼ، ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪﯼ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ …هدف این مطالعه بکارگیری مدل مناسبی جهت خوشهبندی مشتریان بر اساس … در این مقاله جهت خوشه‌بندی داده‌ها از تلفیق الگوریتم‌ ژنتیک با سی میانگین فازی جهت غلبه …خوشه. بندی مشتریان با تمرکز بر ارزش طول عمر مشتری. آرزو نكوئي. استاد راهنما : دکتر محمدجعفر تارخ. پایان. نامه برای دریافت مدرک کارشناسي ارشد. در رشته مهندسي …ﺗﺴﻬﯿﻼت. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و. ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﻮﺻـﯿﻪ. ﮔـﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. داده. ﻫﺎي. ﻗﺒﻠﯽ …. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ. ﺑﺮ. اﺳﺎس. داده. ﻫﺎي. ﭘﺎﯾﮕـﺎه داده ﺑﺎﻧـﮏ. ﺧﻮﺷـﻪ. ﺑﻨـﺪي. 3. ﺷـ. ﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻃﺒﻘﻪ …… ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺧﺮد. ﺑﺮ. اﺳﺎس وﻓﺎداري: ﻣﻮردﮐﺎوي ﺑﺎﻧﮏ. ﺗﺠﺎرت. ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪ. ي. ﻓﺎزي.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ k. ﺑﻪ دو. روش ﻓﺎزي و ﻏﻴﺮ ﻓﺎزي ﮔﺮه ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴ. ﻦ ﺗﻌﺪاد. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪ. ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﮔﺮوه. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪ. ﻫﺎ …. داده ﻛﺎوي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه،ﻛﻪ ﻣﺪل ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده از ﭘﻴﺶ.در اين تحقيق به مدلسازي و خوشه بندي رفتار اعتباري مشتريان با استفاده از شبکه …. ساختار هاي مختلفي براي پياده سازي يک سيستم فازي توسط شبکه هاي عصبي …برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد خوشه بندی فازی و گزارش سمینار و پروژه … سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی …. پایان نامه ارائه و مقایسه سه مدل دو مرحله‌ای برای بخش‌ بندی مشتریان براساس …اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨـﺪي. و. زﻧﺠﻴﺮة. ﻣﺎرﻛﻮف. ،. اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮ. دﻧﺪ . ﺑﺎ …. ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺑﺨﺶ. ﺑﻨﺪي ﭘﻮﻳﺎي ﻣﺸﺘﺮي ….. ﻫﺎي اﻓﺮازﺑﻨﺪي. ﻓﺎزي. ،. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻌﻄـﺎف ﺑﺎﺷـﺪ . اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ. K-means. از. روش. ﻫﺎي. ﻣﻌﻤﻮل و ﻛﺎرا در ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ.May 6, 2017 – در این مقاله تغییرات رفتار گروهی از مشتریان یک شرکت مخابراتی طی 10 ماه با به‌کارگیری خوشه‌بندی فازی، مدل‌سازی شده است. سپس الگوهای مشابه …در الگوريتم خوشه بندی فازی FCM بايد تعداد و مراکز خوشه ها توسط کاربر در ابتدا مشخص شوند. کيفيت اين الگوريتم بشدت به تعداد اوليه خوشه ها و مکان اوليه مراکز … نساجی  مهندسی کشاورزی  مهندسی  شیمی  مهندسی پزشكي  مهندسی هسته ای  مهندسی معدن  مهندسی نفت  مهندسی متالورژی  مهندسی   کاربرد  در رشته ها   حسابداري رشته  اقتصاد رشته  آمار رشته   خوشه بندی مشتریان با سیستم فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب ادبيات تاریخ آموزش ابتدایی  رشته تغذیه برنامه ریزی درسی  رشته تربيت بدني بهداشت حرفه ای  رشته ارتباطات تاسیسات آبیاری  رشته خوشه بندی مشتریان با سیستم فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب جامعه شناسی علوم اجتماعی  رشته سرامیک جوشکاری رنگرزی  رشته حقوق فلسفه روانشناسی معارف اسلامی  رشته داروسازی گیاهپزشکی  خوشه بندی مشتریان با سیستم فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

خوشه بندی مشتریان با شبکه های عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

خوشه بندی مشتریان با شبکه های عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

خوشه بندی مشتریان با شبکه های عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزشی متلب دانلود رایگان فیلم آموزشی متلب دانلود رایگان پایان نامه متلب دانلود رایگان حل تمرین متلب ت خصوصی متلب کلاس خصوصی متلب کلاس درس متلب کارگاه ﻫﺎي. ﮔﻮﺷﺘﻲ. ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ. ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺣﺴﺎس ﮔﺮ. دﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ روش. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ. اي ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎن. دﻫﻨﺪه. ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ. و ﻧﻤﻮﻧﻪ.تقسيم بازار با شبکه هاي عصبي مصنوعي، سابقه طولاني در دنيا ندارد. … تحليل خوشه اي با شبکه هاي عصبي خودسازمان دهنده، که به خوشه بندي مشتريان اختصاص داشته …اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮم ﺑﺎﻳﺎس در. ﺷﺒﻜﺔ. ﻋﺼﺒﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ. اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰات،. ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن،. روش وارد،. ﺷﺒﻜﺔ. ﻫﻤﻴﻨﮓ، ﻧﺮون ﻣﺮده.در این پژوهش خوشه‌بندی مشتریان بانک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی رقابتی و روش‌های آماری سنتی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. برای خوشه‌بندی مشتریان، 7 …پیچیدگی فضای کسب و کار امروزه جهان، برکسی پوشیده نیست و رقابت شدیدی که در بین سازمان های ارایهدهنده محصولات و خدمات وجود دارد، انکار ناپذیر است. دامنه ا…مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشتریان

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبیPNN احتمالی probabilistic neural network

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبیCNN کانولیشن Convolutional neural network

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبیGRNN رگرسیون generalized regression neural network

خوشه بندی مشتریان با شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه MLP Multilayer Perceptron Neural Network

خوشه بندی مشتریان با ماشین های بردار پشتیبان SVM Support Vector Machine

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبی رقابتی SOM Self Organizing Map

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبی Spiking neural networks

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبی Recurrent Recurrent neural network

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبی شعاعی RBF Radial basis function network

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبی LVQ Learning Vector Quantization

خوشه بندی مشتریان با شبکه های عصبی کوهونن Kohonen self organizing network

خوشه بندی مشتریان با شبکه های عصبی هاپفیلد Hopfield network

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبی پویاDNN Dynamic neural networks

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبی Cascading neural networks

خوشه بندی مشتریان با شبکه عصبی Associative neural network

استفاده از تلفیق روش AHP, شبکه های عصبی. حسن خادمی زارع – استادیار دانشکده مهندسی …چکیدهامروزه ارزیابی مشتریان برای ارائه خدمات مناسب یکی از مهم ترین چالش های مدیران و … به کمک تکنیک شبکه عصبی SOM مشتریان در خوشه هایی متناسب دسته بندی می … پویاسازی خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش DEA-DA در بستر شبکه …به تعیین خوشه. های بهینه اقدام گردید. ؛. و با. استفاده. از. روش شبکه عصبی خود. سامانده. ) SOM. ( و k-mean. مشتریان حقوقی دریافت. کننده تسهیالت طبقه. بندی گردید …در اين تحقيق به مدلسازي و خوشه بندي رفتار اعتباري مشتريان با استفاده از شبکه هاي عصبي جهت تخصيص بهينه بودجه و ارتقاي کيفيت خدمات و تسهيلات بانکي …کلمات کلیدی : خوشه بندی، تحلیل خوشه ای، شبکه های عصبی مصنوعی، نرم افزار مت لب … پویاسازی خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش DEA-DA در بستر شبکه … دوره آموزشی متلب آموزش جامع کامل متلب آموزش پیاده سازی برنامه نویسی متلب آموزش رایگان شبیه سازی کدنویسی متلب آم Association Rule Mining Regression طبقه بندی Classification Classifier k-Means کامینز کیمینزخوشه بندی مشتریان با شبکه های عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب دریایی  مهندسی هوا فضا  مهندسی نساجی  مهندسی کشاورزی  مهندسی  شیمی  مهندسی پزشكي  مهندسی هسته ای  مهندسی معدن  خوشه بندی مشتریان با شبکه های عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب انپزشکی دامپزشکی دامپروری  رشته فیزیک ریاضیات زبان انگلیسی  رشته نقشه کشی صنعتی خوشه بندی مشتریان با شبکه های عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب  صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزشی متلب خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب رایگان فیلم آموزشی متلب دانلود رایگان پایان نامه متلب دانلود رایگان حل تمرین متلب ت خصوصی متلب کلاس خصوصی متلب کلاس درس متلب کارگاه آموزشی دوره آموزشی متلب آموزش جامع کامل خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب رایگان شبیه سازی کدنویسی متلب آم Association Rule Mining Regression طبقه بندی Classification Classifier k-Means کامینز کیمینز میانگین k-Medoids Fuzzy C-Means FCM SOM DBSCAN شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه یا MLP شعاعی پایه یا RBF ماشین های بردار پشتیبان SVM تحلیل مولفه اساسی یا PCA هاپفیلد سری زمانی پیش بینی انالیز و تحلیل آماری شبکه عصبی فازی انفیس مهندسی صنایع عمران مکانیک برق مدیریت صنعتی مالی اجرایی ای تی it  کاربرد  در مهندسي صنايع  بهینه سازی سیستم ها  مهندسي صنایع سیستم های سلامت  مهندسي صنایع نواوری و فناوری  مهندسي صنایع سیستم های مالی  مهندسي

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing SA

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm  ICA

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm .

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography Based Optimization BBO

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم گروه میگوها (Krill Herd Optimization Algorithm   KHO)

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم های بهینه سازی متاهیورستیک

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس CMA ES

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming EP .

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم خوشه بندي مشتريان با رويکرد داده کاوي براي بهينه سازي برنامه حمل و نقل يکي از مباحث مطرح در حوزه مديريت ارتباط با مشتريان است. در اين مقاله داده ها و اطلاعات واقعي …در ادامه پنج درخت تصمیم گیری مبتنی برلگوریتم C4.5در هر خوشه با مجموعه ویژگی … ژنتیک در بهینه سازی درختان تصمیم گیری برای اعتبارسنجی مشتریان بانک ها.خوشه. بندی مشتریان با تمرکز بر ارزش طول عمر مشتری. آرزو نكوئي. استاد راهنما : دکتر محمدجعفر … های الگوریتم خوشه. بندی k-means. قرار گرفتند . در نهایات. باا توجاه باه تعاداد … ها از انواع خدمات و با توجه به ارزش به دست آماده بارای هار یاک از گاروه. هاای.تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از داده کاوی و بهینه سازی تعداد خوشه ها با استفاده از … تجزیه و تحلیل خوشه ای روشی برای گروه بندی داده ها و یا مشاهدات با توجه به … تعداد متغییر های مفقود شده و غیره به منظور استفاده آن ها در الگوریتم خوشه بندی است.پس از انجام فرایند خوشه بندی با استفاده از مدل پیشنهادی، مشتریان یکی از … بانکداری، رقابت بین موسسات و بانک ها به منظور شناسایی، جذب و حفظ مشتریان از … مدل RFM و مدل پیشنهادی این پژوهش ( RFMC ) و با استفاده از الگوریتم خوشه بندی دو …واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي،. رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ،. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ k-means. ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي …. ﻫـﺎ را. ﺑـﺮاي. آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘـﺮ از. ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ﻧﺪارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺪاد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ …برای تعیین تعداد بهینه خوشه ها ابتدا مجددا با استفاده از الگوریتم ژنتیک مشتریان در گروه های مختلف تقسیم بندی شده با استفاده از روابط خاص تعریف شده تعداد …)1374-1384 (. اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي. (. Kmeans … ﻬﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐـﺮد . ﻫـﺪف از ﺑﺨـﺶ. ﺑﻨـﺪي. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮔﺮوه. ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺮاي …اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨـﺪي. و. زﻧﺠﻴﺮة. ﻣﺎرﻛﻮف. ،. اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ….. اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ. K-means. از. روش. ﻫﺎي. ﻣﻌﻤﻮل و ﻛﺎرا در ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ. K. (. ﺗﻌﺪاد. ﺧﻮﺷﻪ. )ﻫﺎ. را. ﺑﻪ.در این مقاله از تابع کیفیت خوشه بندی و معیار تراکم خوشه ها به ترتیب برای تعیین تعداد … بخشبندی مشتریان / مدیریت ارتباط با مشتری / خوشه بندی / داده کاوی. ابتکاری فراابتکاری تکاملی

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ممتیک Memetic Algorithms MA .

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound .

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم شبکه های عصبی

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم سیستم های فازی

 خوشه بندی مشتریان با الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping در matlab

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم . الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search

خوشه بندی مشتریان با الگوریتم بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization در matlab

بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب لجستیک و زنجیره تامین  مهندسي صنایع مدیریت پروژه  مهندسي صنایع مدل سازی سیستم های کلان  مهندسي صنایع مدیریت مهندسی  خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب صنایع   مسیر یابی مکان یابی هاب  مهندسي صنایع انتخاب سبد سرمایه گذاری سهام پرتفولیو  مهندسي صنایع سیستم خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب ریزی خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب کنترل موجودی  مهندسي صنایع زمان بندی و توالی عملیات  خوشه بندی مشتریان با الگوریتم ها پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب