آموزش امواج الیوت فیلم رایگان فارسی

آموزش امواج الیوت فیلم رایگان فارسی فیلم رایگان فارسی آموزش جامع امواج الیوت

======================================================================================================================================

 
ردیفعنوانلینک دانلودحجم
۱بخش اولدانلود۲۰ مگابایت
۲بخش دومدانلود۲۰ مگابایت
۳بخش سومدانلود۲۰ مگابایت
۴بخش چهارمدانلود۲۰ مگابایت
۵بخش پنجمدانلود۲۰ مگابایت
۶بخش ششمدانلود۲۰ مگابایت
۷بخش هفتمدانلود۲۰ مگابایت
۸بخش هشتمدانلود۲۰ مگابایت
۹بخش نهمدانلود۲۰ مگابایت
۱۰بخش دهمدانلود۲۰ مگابایت
۱۱بخش یازدهمدانلود۲۰ مگابایت
۱۲بخش دوازدهمدانلود۲۰ مگابایت
۱۳بخش سیزدهمدانلود۲۰ مگابایت
۱۴بخش چهاردهمدانلود۲۰ مگابایت
۱۵بخش پانزدهمدانلود۲۰ مگابایت
۱۶بخش شانزدهمدانلود۲۰ مگابایت
۱۷بخش هفدهمدانلود۲۰ مگابایت
۱۸بخش هجدهمدانلود۲۰ مگابایت
۱۹بخش نوزدهمدانلود۲۰ مگابایت
۲۰بخش بیستمدانلود۲۰ مگابایت
۲۱بخش بیست و یکمدانلود۲۰ مگابایت
۲۲بخش بیست و دومدانلود۲۰ مگابایت
۲۳بخش بیست و سومدانلود۲۰ مگابایت
۲۴بخش بیست و چهارمدانلود۲۰ مگابایت
۲۵بخش بیست و پنجمدانلود۲۰ مگابایت
۲۶بخش بیست و ششمدانلود۲۰ مگابایت
۲۷بخش بیست و هفتمدانلود۲۰ مگابایت
۲۸بخش بیست و هشتمدانلود۲۰ مگابایت
۲۹بخش بیست و نهمدانلود۲۰ مگابایت
۳۰بخش سی امدانلود۲۰ مگابایت
۳۱بخش سی و یکمدانلود۲۰ مگابایت
۳۲بخش سی و دومدانلود۲۰ مگابایت
۳۳بخش سی و سومدانلود۲۰ مگابایت
۳۴بخش سی و چهارمدانلود۲۰ مگابایت
۳۵بخش سی و پنجمدانلود۲۰ مگابایت
۳۶بخش سی و ششمدانلود۲۰ مگابایت
۳۷بخش سی و هفتمدانلود۲۰ مگابایت
۳۸بخش سی و هشتمدانلود۲۰ مگابایت
۳۹بخش سی و نهمدانلود۲۰ مگابایت
۴۰بخش چهلمدانلود۲۰ مگابایت
۴۱بخش چهل و یکمدانلود۲۰ مگابایت
۴۲بخش چهل و دومدانلود۲۰ مگابایت
۴۳بخش چهل سومدانلود۲۰ مگابایت
۴۴بخش چهل و چهارمدانلود۲۰ مگابایت
۴۵بخش چهل و پنجمدانلود۲۰ مگابایت
۴۶بخش چهل و ششمدانلود۲۰ مگابایت
۴۷بخش چهل و هفتمدانلود۲۰ مگابایت
۴۸بخش چهل و هشتمدانلود۲۰ مگابایت
۴۹بخش چهل و نهمدانلود۲۰ مگابایت
۵۰بخش پنجاهمدانلود۲۰ مگابایت
۵۱بخش پنجاه و یکمدانلود۲۰ مگابایت
۵۲بخش پنجاه و دومدانلود۲۰ مگابایت
۵۳بخش پنجاه و سومدانلود۲۰ مگابایت
۵۴بخش پنجاه و چهارمدانلود۲۰ مگابایت
۵۵بخش پنجاه و پنجمدانلود۲۰ مگابایت
۵۶بخش پنجاه و ششمدانلود۲۰ مگابایت
۵۷بخش پنجاه و هفتمدانلود۲۰ مگابایت
۵۸بخش پنجاه و هشتمدانلود۲۰ مگابایت
۵۹بخش پنجاه و نهمدانلود۲۰ مگابایت
۶۰بخش شصتمدانلود۲۰ مگابایت
۶۱بخش شصت و یکمدانلود۲۰ مگابایت
۶۲بخش شصت و دومدانلود۲۰ مگابایت
۶۳بخش شصت و سومدانلود۲۰ مگابایت
۶۴بخش شصت و چهارمدانلود۲۰ مگابایت
۶۵بخش شصت و پنجمدانلود۲۰ مگابایت
۶۶بخش شصت و ششمدانلود۲۰ مگابایت
۶۷بخش شصت و هفتمدانلود۲۰ مگابایت
۶۸بخش شصت و هشتمدانلود۲۰ مگابایت
منبع: چارت ایران
 

======================================================================================================================================

 
ردیفعنوانلینکحجم
۱مقدمه ای بر اصول امواج الیوتدانلود۲۹MB
۲آموزش سیکل پیشرو (بحش اول)دانلود۴۲MB
۳آموزش سیکل پیشرو (بحش دوم)دانلود۲۱MB
۴آموزش سیکل اصلاحیدانلود۴۶MB
۵تمرین و موج شماری در نرم افزار داینامیک تریدردانلود۹۷MB
منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

ردیفموضوعحجملینک
۱مفاهیم اساسی موج و تشخیص تک موج ها۶۰MBدانلود
۲تمرین تشخیص موج و درجه آن۶۱MBدانلود
۳الگوهای جنبشی بخش اول۳۰۶MBدانلود
۴تمرین الگوهای جنبشی۱۲۰MBدانلود
۵الگوهای جنبشی بخش دوم (مثلث های قطری)۵۴MBدانلود
۶الگوهای جنبشی بخش سوم (امواج گسترش یافته)۱۰۶MBدانلود
۷الگوهای اصلاحی بخش اول (مقدماتی)۵۷MBدانلود
۸الگوهای اصلاحی بخش دوم (زیگزاگ ها)۸۵MBدانلود
۹الگوهای اصلاحی مسطح۳۰MBدانلود
۱۰تمرین الگوهای اصلاحی زیگزاگ و مسطح۱۴MBدانلود
۱۱الگوهای اصلاحی مثلث۲۲MBدانلود
۱۲الگوهای اصلاحی پیچیده۲۴MBدانلود
منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
 
ردیفعنوانلینکحجمزمان
۱بخش اول: مقدمه و آشنایی با دیدگاه داینامیک تریدینگ در بازارنمایش۲۵۳MB۸۵min
۲بخش دوم: معرفی ابعاد داینامیک تریدینگ / توضیح و تشریح بعد مومنتومنمایش۲۳۲MB۸۶min
۳بخش سوم: آموزش کامل اندیکاتور دی تی اسیلاتور / استفاده در تایم فریم دوگانهنمایش۲۵۸MB۹۸min
۴بخش چهارم: بررسی و تشریح بعد الگو: تشریح ساختار الگوهای اصلاحی و بررسی کلید شناسایی آن هانمایش۲۳۴MB۹۳min
۵بخش پنجم: بررسی و تشریح بعد الگو: تشریح ساختار الگوهای پیشرو و شناسایی قوانین این الگو هانمایش۲۲۴MB۹۲min
۶بخش ششم: تشریح بعد قیمت: بررسی ابزارهای فیبوناچی / اصلاحی و پیشروی و توضیح نکات آننمایش۲۰۴MB۸۵min
۷بخش هفتم: ترکیب عملی سه بعد الگو ، قیمت و مومنتوم / ذکر نکات کلیدی و فنوننمایش۲۴۳MB۹۴min
۸بخش هشتم: بررسی زمانی یک اصلاحنمایش۲۲۱MB۹۴min
۹بخش نهم: بررسی و تشریح بعد زمان: بررسی زمانی یک پیشروی / معرفی دیگر فاکتورهای زمانی / ترکیب عملی ابعاد قیمت، الگو و زماننمایش۲۱۰MB۸۴min
۱۰بخش دهم: معامله با داینامیک تریدینگ: چگونگی ترکیب هر چهار بعد الگو ، قیمت ، زمان و مومنتوم / روش های ورود به معامله / مدیریت سرمایه / حدود سود / نحوه مدیریت معاملهنمایش۲۶۶MB۱۰۶min
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیفعنوانلینکحجمزمان
۱بخش اول: معرفی الیوت / تفاوت های سبک نئو ویو و الیوت کلاسیک / مفهوم کش دیتانمایش۶۸MB۳۸min
۲بخش دوم: نمودار تعدیل شده یا نشده؟ / نمودار لگاریتمی یا حسابی؟ / انواع کلاس رفتاری الگوهای الیوتی / انواع الگو های شتابدار و الزامات آنهانمایش۶۹MB۳۷min
۳بخش سوم: آموزش کامل تهیه کش دیتا به روش دستی
نمایش۳۷MB۱۳min
۴بخش چهارم: پرسش و پاسخنمایش۳۸MB۱۶min
۵بخش پنجم: انواع الگوهای شتابدار / تایید پسا الگویی در شتابدارهانمایش۶۹MB۲۹min
۶بخش ششم: تیپ بندی الگوهای اصلاحی / تشریح زیگزاگ هانمایش۶۳MB۲۹min
۷بخش هفتم: الگوی فلت یا مسطحنمایش۸۵MB۳۹min
۸بخش هشتم: مثلث ها / مثلث های انقباضینمایش۱۳۲MB۵۶min
۹بخش نهم: مثلث های انبساطی و خنثینمایش۸۵MB۴۱min
۱۰جلسه دهم: الگوهای دیامتریک و سیمتریکنمایش۷۶MB۳۴min
۱۱جلسه یازدهم: الگوهای اصلاحی ترکیبی / پاسخ به پرسش های مطرح شدهنمایش۸۲MB۳۶min
۱۲جلسه دوازدهم : تحلیل نسبت های فیبوناچی و قدرت الگوهانمایش۱۱۵MB۴۹min
۱۳جلسه سیزدهم : قوانین مورد نیاز برای تجمیع صحیح الگوها / نکاتی برای نقطه شروع موج شمارینمایش۱۴۵MB۶۲min
۱۴چلسه چهاردهم: شمارش چارت بر اساس نئو ویونمایش۱۱۶MB۵۲min
۱۵جلسه پانزدهم: موج شماری عملی
نمایش۱۲۳MB۶۰min
۱۷پیوست ۱ : فایل txt تقویم شمسی و میلادی در تایم فریم های مختلف جهت ترسیم دستی کش دیتا در داینامیک تریدرلینکلینک
۱۸پیوست ۲ : کتاب راهنمای جامع امواج الیوت به سبک نئو ویو (ویراش سوم)
۱۹اطاعات مربوط به نرم افزار تولید کش دیتا در کانال تلگرامی CashDataExporter@ می باشد.

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیفعنوانلینکحجمزمان
۱مقدمه  / ساختارهای شتابدار / ساختارهای اصلاحی / قوانین شتابدارها / موج ممتد / بخشیزگی / اصل تناوب / شتاب دارهای ترمینال / نشانه های اتمام روند / مروری بر انواع ساختارهای اصلاحینمایش۸۱MB۳۸min
۲موج پنج ناقص / انواع ساختارهای اصلاحی / زیگزاگ هانمایش۵۰MB۲۲min
۳ساختار اصلاحی فلتنمایش۳۷MB۱۷min
۴ساختار اصلاحی مثلثینمایش۴۱MB۱۹min
۵ساختار اصلاحی ترکیبی / روابط امواج / منابع تدریسنمایش۵۳MB۲۵min
۶گارگاه آموزشی (۱)نمایش۶۹MB۲۶min
۷گارگاه آموزشی (۲)نمایش۴۹MB۲۱min
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

ردیفعنوانلینکحجم
۱مقدمه و انواع موجدانلود۲۵MB
۲انواع روند در امواج الیوتدانلود۴۳MB
۳امواج اصلی و اصلاحی و قضیه فرکتال در امواج الیوتدانلود۳۹MB
۴موج شتابدار و ممتد و شناخت انواع کفدانلود۴۰MB
۵ویژگی امواج الیوتدانلود۳۰MB
۶ویژگی ها و نکات کمک تحلیلی امواج الیوتدانلود۴۴MB
۷کارگاه آموزشی موج شماریدانلود۵۸MB
۸الگوی اصلاحی مثلثدانلود۳۶MB
۹فیبوناچی retracementدانلود۳۰MB
۱۰فیبوناچی extensionدانلود۳۴MB
۱۱فیبوناچی projectionدانلود۳۴MB
۱۲prz هادانلود۳۳MB
 
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

وجه! به علت طولانی بودن تایم جلسات حجم ویدئو ها هم بالاست لذا توصیه می کنیم ویدئو ها را دانلود کرده و از تماشای آنلاین آن پرهیز کنید تا شاهد نمایش کند ویدئو ها نباشید.

ردیفعنوانلینکحجم
۱جلسه اول (Elliott Wave)دانلود۱۹۷MB
۲جلسه دوم (Impulse Waves Patterns)دانلود۲۴۴MB
۳جلسه سوم (تمرین)دانلود۱۴۹MB
۴جلسه چهارم (ZigZag Correction)دانلود۲۲۳MB
۵جلسه پنجم (Flat Correction)دانلود۱۸۴MB
۶جلسه ششم (تمرین)دانلود۳۱۵MB
۷جلسه هفتم (Regular Flat)دانلود۱۲۱MB
۸جلسه هشتم (تمرین)دانلود۲۶۹MB
۹جلسه نهم (مروی بر گذشته)دانلود۱۱۰MB
۱۰جلسه دهم (ABC Pattern)دانلود۱۴۳MB
۱۱جلسه یازدهم (تمرین)دانلود۱۸۰MB
۱۲جلسه دوازهم (اصلاح های مثلث و مرکب بخش اول)دانلود۱۸۶MB
۱۳جلسه سیزدهم (اصلاح های مثلث و مرکب بخش دوم)دانلود۱۲۲MB
۱۴جلسه چهاردهم (تمرین)دانلود۲۰۲MB
۱۵جلسه پانزدهم : مروری کامل بر دروس گذشته (اتمام دروس الیوت)دانلود۱۰۰MB
۱۶جلسه شانزدهم : نحوه پوزیشن گیری و تعیین حد ضرردانلود۱۰۲MB
۱۷روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش ۱)دانلود۱۷۶MB
۱۸روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش ۲)دانلود۱۹۸MB
۱۹روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش ۳)دانلود۲۴۰MB
 
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیفعنوانلینک دانلودحجم
۱انواع سیکل ها (موج)دانلود ۶۱MB
۲کف مطلق با استفاده از قاعده رابرت ماینردانلود ۵۹MB
۳موج شماری قسمت اولدانلود ۵۵MB
۴موج شماری قسمت دومدانلود ۹۵MB
۵آشنایی با انواع فیبوناچی هادانلود ۷۰MB
۶انواع przدانلود ۹۳MB
۷کشیدگی (امتداد) موج یکدانلود ۳۶MB
۸کشیدگی (امتداد) موج سومدانلود۴۱MB
۹کشیدگی (امتداد) موج پنجمدانلود۳۷MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیفعنوانلینکحجم
۱بخش اول (مقدمه و تاریخچه، فرکتالها، روانشناسی امواج الیوت، ساختار موج حرکتی و اصلاحی)دانلود۷۵MB
۲بخش دوم (صفات و مشخصات موح ها، فیبوناچی و کاربرد ان در امواج الیوت، درجه موج و نام گذاری امواج، قوانین امواج الیوت، مفهوم کشیدگی)دانلود۱۱۳MB
۳بخش سوم (ادامه مفهوم کشیدگی، کشیدگی پیچیده، ساختار امواج جنبشی)دانلود۹۵MB
۴بخش چهارم (ساختار امواج اصلاحی)دانلود۱۳۳MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

شمارهعنوانلینکحجم فایل
۱بخش اولدانلود۹۷MB
۲بخش دومدانلود۹۸MB
۳بخش سومدانلود۷۲MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
 

خانه متلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *