آموزش امواج الیوت فیلم رایگان فارسی

آموزش امواج الیوت فیلم رایگان فارسی فیلم رایگان فارسی آموزش جامع امواج الیوت

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک دانلود حجم
۱ بخش اول دانلود ۲۰ مگابایت
۲ بخش دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۳ بخش سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۴ بخش چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۵ بخش پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۶ بخش ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۷ بخش هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۸ بخش هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
۹ بخش نهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۰ بخش دهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۱ بخش یازدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۲ بخش دوازدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۳ بخش سیزدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۴ بخش چهاردهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۵ بخش پانزدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۶ بخش شانزدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۷ بخش هفدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۸ بخش هجدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۹ بخش نوزدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۰ بخش بیستم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۱ بخش بیست و یکم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۲ بخش بیست و دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۳ بخش بیست و سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۴ بخش بیست و چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۵ بخش بیست و پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۶ بخش بیست و ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۷ بخش بیست و هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۸ بخش بیست و هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۹ بخش بیست و نهم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۰ بخش سی ام دانلود ۲۰ مگابایت
۳۱ بخش سی و یکم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۲ بخش سی و دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۳ بخش سی و سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۴ بخش سی و چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۵ بخش سی و پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۶ بخش سی و ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۷ بخش سی و هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۸ بخش سی و هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۹ بخش سی و نهم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۰ بخش چهلم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۱ بخش چهل و یکم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۲ بخش چهل و دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۳ بخش چهل سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۴ بخش چهل و چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۵ بخش چهل و پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۶ بخش چهل و ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۷ بخش چهل و هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۸ بخش چهل و هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۹ بخش چهل و نهم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۰ بخش پنجاهم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۱ بخش پنجاه و یکم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۲ بخش پنجاه و دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۳ بخش پنجاه و سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۴ بخش پنجاه و چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۵ بخش پنجاه و پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۶ بخش پنجاه و ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۷ بخش پنجاه و هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۸ بخش پنجاه و هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۹ بخش پنجاه و نهم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۰ بخش شصتم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۱ بخش شصت و یکم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۲ بخش شصت و دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۳ بخش شصت و سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۴ بخش شصت و چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۵ بخش شصت و پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۶ بخش شصت و ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۷ بخش شصت و هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۸ بخش شصت و هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
منبع: چارت ایران
 

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم
۱ مقدمه ای بر اصول امواج الیوت دانلود ۲۹MB
۲ آموزش سیکل پیشرو (بحش اول) دانلود ۴۲MB
۳ آموزش سیکل پیشرو (بحش دوم) دانلود ۲۱MB
۴ آموزش سیکل اصلاحی دانلود ۴۶MB
۵ تمرین و موج شماری در نرم افزار داینامیک تریدر دانلود ۹۷MB
منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

ردیف موضوع حجم لینک
۱ مفاهیم اساسی موج و تشخیص تک موج ها ۶۰MB دانلود
۲ تمرین تشخیص موج و درجه آن ۶۱MB دانلود
۳ الگوهای جنبشی بخش اول ۳۰۶MB دانلود
۴ تمرین الگوهای جنبشی ۱۲۰MB دانلود
۵ الگوهای جنبشی بخش دوم (مثلث های قطری) ۵۴MB دانلود
۶ الگوهای جنبشی بخش سوم (امواج گسترش یافته) ۱۰۶MB دانلود
۷ الگوهای اصلاحی بخش اول (مقدماتی) ۵۷MB دانلود
۸ الگوهای اصلاحی بخش دوم (زیگزاگ ها) ۸۵MB دانلود
۹ الگوهای اصلاحی مسطح ۳۰MB دانلود
۱۰ تمرین الگوهای اصلاحی زیگزاگ و مسطح ۱۴MB دانلود
۱۱ الگوهای اصلاحی مثلث ۲۲MB دانلود
۱۲ الگوهای اصلاحی پیچیده ۲۴MB دانلود
منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
 
ردیف عنوان لینک حجم زمان
۱ بخش اول: مقدمه و آشنایی با دیدگاه داینامیک تریدینگ در بازار نمایش ۲۵۳MB ۸۵min
۲ بخش دوم: معرفی ابعاد داینامیک تریدینگ / توضیح و تشریح بعد مومنتوم نمایش ۲۳۲MB ۸۶min
۳ بخش سوم: آموزش کامل اندیکاتور دی تی اسیلاتور / استفاده در تایم فریم دوگانه نمایش ۲۵۸MB ۹۸min
۴ بخش چهارم: بررسی و تشریح بعد الگو: تشریح ساختار الگوهای اصلاحی و بررسی کلید شناسایی آن ها نمایش ۲۳۴MB ۹۳min
۵ بخش پنجم: بررسی و تشریح بعد الگو: تشریح ساختار الگوهای پیشرو و شناسایی قوانین این الگو ها نمایش ۲۲۴MB ۹۲min
۶ بخش ششم: تشریح بعد قیمت: بررسی ابزارهای فیبوناچی / اصلاحی و پیشروی و توضیح نکات آن نمایش ۲۰۴MB ۸۵min
۷ بخش هفتم: ترکیب عملی سه بعد الگو ، قیمت و مومنتوم / ذکر نکات کلیدی و فنون نمایش ۲۴۳MB ۹۴min
۸ بخش هشتم: بررسی زمانی یک اصلاح نمایش ۲۲۱MB ۹۴min
۹ بخش نهم: بررسی و تشریح بعد زمان: بررسی زمانی یک پیشروی / معرفی دیگر فاکتورهای زمانی / ترکیب عملی ابعاد قیمت، الگو و زمان نمایش ۲۱۰MB ۸۴min
۱۰ بخش دهم: معامله با داینامیک تریدینگ: چگونگی ترکیب هر چهار بعد الگو ، قیمت ، زمان و مومنتوم / روش های ورود به معامله / مدیریت سرمایه / حدود سود / نحوه مدیریت معامله نمایش ۲۶۶MB ۱۰۶min
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم زمان
۱ بخش اول: معرفی الیوت / تفاوت های سبک نئو ویو و الیوت کلاسیک / مفهوم کش دیتا نمایش ۶۸MB ۳۸min
۲ بخش دوم: نمودار تعدیل شده یا نشده؟ / نمودار لگاریتمی یا حسابی؟ / انواع کلاس رفتاری الگوهای الیوتی / انواع الگو های شتابدار و الزامات آنها نمایش ۶۹MB ۳۷min
۳ بخش سوم: آموزش کامل تهیه کش دیتا به روش دستی
نمایش ۳۷MB ۱۳min
۴ بخش چهارم: پرسش و پاسخ نمایش ۳۸MB ۱۶min
۵ بخش پنجم: انواع الگوهای شتابدار / تایید پسا الگویی در شتابدارها نمایش ۶۹MB ۲۹min
۶ بخش ششم: تیپ بندی الگوهای اصلاحی / تشریح زیگزاگ ها نمایش ۶۳MB ۲۹min
۷ بخش هفتم: الگوی فلت یا مسطح نمایش ۸۵MB ۳۹min
۸ بخش هشتم: مثلث ها / مثلث های انقباضی نمایش ۱۳۲MB ۵۶min
۹ بخش نهم: مثلث های انبساطی و خنثی نمایش ۸۵MB ۴۱min
۱۰ جلسه دهم: الگوهای دیامتریک و سیمتریک نمایش ۷۶MB ۳۴min
۱۱ جلسه یازدهم: الگوهای اصلاحی ترکیبی / پاسخ به پرسش های مطرح شده نمایش ۸۲MB ۳۶min
۱۲ جلسه دوازدهم : تحلیل نسبت های فیبوناچی و قدرت الگوها نمایش ۱۱۵MB ۴۹min
۱۳ جلسه سیزدهم : قوانین مورد نیاز برای تجمیع صحیح الگوها / نکاتی برای نقطه شروع موج شماری نمایش ۱۴۵MB ۶۲min
۱۴ چلسه چهاردهم: شمارش چارت بر اساس نئو ویو نمایش ۱۱۶MB ۵۲min
۱۵ جلسه پانزدهم: موج شماری عملی
نمایش ۱۲۳MB ۶۰min
۱۷ پیوست ۱ : فایل txt تقویم شمسی و میلادی در تایم فریم های مختلف جهت ترسیم دستی کش دیتا در داینامیک تریدر لینکلینک
۱۸ پیوست ۲ : کتاب راهنمای جامع امواج الیوت به سبک نئو ویو (ویراش سوم)
۱۹ اطاعات مربوط به نرم افزار تولید کش دیتا در کانال تلگرامی CashDataExporter@ می باشد.

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم زمان
۱ مقدمه  / ساختارهای شتابدار / ساختارهای اصلاحی / قوانین شتابدارها / موج ممتد / بخشیزگی / اصل تناوب / شتاب دارهای ترمینال / نشانه های اتمام روند / مروری بر انواع ساختارهای اصلاحی نمایش ۸۱MB ۳۸min
۲ موج پنج ناقص / انواع ساختارهای اصلاحی / زیگزاگ ها نمایش ۵۰MB ۲۲min
۳ ساختار اصلاحی فلت نمایش ۳۷MB ۱۷min
۴ ساختار اصلاحی مثلثی نمایش ۴۱MB ۱۹min
۵ ساختار اصلاحی ترکیبی / روابط امواج / منابع تدریس نمایش ۵۳MB ۲۵min
۶ گارگاه آموزشی (۱) نمایش ۶۹MB ۲۶min
۷ گارگاه آموزشی (۲) نمایش ۴۹MB ۲۱min
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

ردیف عنوان لینک حجم
۱ مقدمه و انواع موج دانلود ۲۵MB
۲ انواع روند در امواج الیوت دانلود ۴۳MB
۳ امواج اصلی و اصلاحی و قضیه فرکتال در امواج الیوت دانلود ۳۹MB
۴ موج شتابدار و ممتد و شناخت انواع کف دانلود ۴۰MB
۵ ویژگی امواج الیوت دانلود ۳۰MB
۶ ویژگی ها و نکات کمک تحلیلی امواج الیوت دانلود ۴۴MB
۷ کارگاه آموزشی موج شماری دانلود ۵۸MB
۸ الگوی اصلاحی مثلث دانلود ۳۶MB
۹ فیبوناچی retracement دانلود ۳۰MB
۱۰ فیبوناچی extension دانلود ۳۴MB
۱۱ فیبوناچی projection دانلود ۳۴MB
۱۲ prz ها دانلود ۳۳MB
 
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

وجه! به علت طولانی بودن تایم جلسات حجم ویدئو ها هم بالاست لذا توصیه می کنیم ویدئو ها را دانلود کرده و از تماشای آنلاین آن پرهیز کنید تا شاهد نمایش کند ویدئو ها نباشید.

ردیف عنوان لینک حجم
۱ جلسه اول (Elliott Wave) دانلود ۱۹۷MB
۲ جلسه دوم (Impulse Waves Patterns) دانلود ۲۴۴MB
۳ جلسه سوم (تمرین) دانلود ۱۴۹MB
۴ جلسه چهارم (ZigZag Correction) دانلود ۲۲۳MB
۵ جلسه پنجم (Flat Correction) دانلود ۱۸۴MB
۶ جلسه ششم (تمرین) دانلود ۳۱۵MB
۷ جلسه هفتم (Regular Flat) دانلود ۱۲۱MB
۸ جلسه هشتم (تمرین) دانلود ۲۶۹MB
۹ جلسه نهم (مروی بر گذشته) دانلود ۱۱۰MB
۱۰ جلسه دهم (ABC Pattern) دانلود ۱۴۳MB
۱۱ جلسه یازدهم (تمرین) دانلود ۱۸۰MB
۱۲ جلسه دوازهم (اصلاح های مثلث و مرکب بخش اول) دانلود ۱۸۶MB
۱۳ جلسه سیزدهم (اصلاح های مثلث و مرکب بخش دوم) دانلود ۱۲۲MB
۱۴ جلسه چهاردهم (تمرین) دانلود ۲۰۲MB
۱۵ جلسه پانزدهم : مروری کامل بر دروس گذشته (اتمام دروس الیوت) دانلود ۱۰۰MB
۱۶ جلسه شانزدهم : نحوه پوزیشن گیری و تعیین حد ضرر دانلود ۱۰۲MB
۱۷ روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش ۱) دانلود ۱۷۶MB
۱۸ روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش ۲) دانلود ۱۹۸MB
۱۹ روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش ۳) دانلود ۲۴۰MB
 
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک دانلود حجم
۱ انواع سیکل ها (موج) دانلود  ۶۱MB
۲ کف مطلق با استفاده از قاعده رابرت ماینر دانلود  ۵۹MB
۳ موج شماری قسمت اول دانلود  ۵۵MB
۴ موج شماری قسمت دوم دانلود  ۹۵MB
۵ آشنایی با انواع فیبوناچی ها دانلود  ۷۰MB
۶ انواع prz دانلود  ۹۳MB
۷ کشیدگی (امتداد) موج یک دانلود  ۳۶MB
۸ کشیدگی (امتداد) موج سوم دانلود ۴۱MB
۹ کشیدگی (امتداد) موج پنجم دانلود ۳۷MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم
۱ بخش اول (مقدمه و تاریخچه، فرکتالها، روانشناسی امواج الیوت، ساختار موج حرکتی و اصلاحی) دانلود ۷۵MB
۲ بخش دوم (صفات و مشخصات موح ها، فیبوناچی و کاربرد ان در امواج الیوت، درجه موج و نام گذاری امواج، قوانین امواج الیوت، مفهوم کشیدگی) دانلود ۱۱۳MB
۳ بخش سوم (ادامه مفهوم کشیدگی، کشیدگی پیچیده، ساختار امواج جنبشی) دانلود ۹۵MB
۴ بخش چهارم (ساختار امواج اصلاحی) دانلود ۱۳۳MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

شماره عنوان لینک حجم فایل
۱ بخش اول دانلود ۹۷MB
۲ بخش دوم دانلود ۹۸MB
۳ بخش سوم دانلود ۷۲MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
 

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *