دانلود کتاب فارسی الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

دانلود کتاب فارسی الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA Reviewed by خانه متلب on Jul 16Rating:

دانلود کتاب فارسی الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA

,دانلود کتاب فارسی الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics,دانلود کتاب فارسی الگوریتم برنامه ریزی ژنتیکGenetic Programming   GP, دانلود کتاب فارسی الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA,دانلود کتاب فارسی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO, دانلود کتاب فارسی الگوریتم مورچگان, دانلود کتاب فارسی الگوریتم پرندگان , دانلود کتاب فارسی الگوریتم پرندگان چند هدفه, دانلود کتاب فارسی الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE, دانلود کتاب فارسی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO, دانلود کتاب فارسی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته   ACOR,دانلود کتاب فارسی الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming   EP, دانلود کتاب فارسی الگوریتم استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES, دانلود کتاب فارسی الگوریتم استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس   CMA-ES, دانلود کتاب فارسی الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS, دانلود کتاب فارسی الگوریتم زنبورها Bees Algorithm BA, دانلود کتاب فارسی الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC, دانلود کتاب فارسی الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search HS, دانلود کتاب فارسی الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO, دانلود کتاب فارسی الگوریتم فرهنگ Cultural Algorithm CA, دانلود کتاب فارسی الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA   , دانلود کتاب فارسی الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm   FA, دانلود کتاب فارسی الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA, دانلود کتاب فارسی الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA, دانلود کتاب فارسی الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System AIS, دانلود کتاب فارسی الگوریتم شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN, دانلود کتاب فارسی الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA   , دانلود کتاب فارسی الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms MA, دانلود کتاب فارسی الگوریتم جستجوی کاتالیستیCatalytic Search Algorithm   دانلود کتاب فارسی الگوریتم های تخمین توزیع EDA  , دانلود کتاب فارسی الگوریتم خفاش   Bat Algorithm   , دانلود کتاب فارسی الگوریتم جهش قورباغه Frog Leaping, دانلود کتاب فارسی الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS, دانلود کتاب فارسی الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA, دانلود کتاب فارسی الگوریتم بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO, دانلود کتاب فارسی الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS, دانلود کتاب فارسی الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound,دانلود کتاب فارسی الگوریتم چندهدفه  ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II, دانلود کتاب فارسی الگوریتم ژنتیک چند هدفه

,دانلود کتاب فارسی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO   ,دانلود کتاب فارسی الگوریتم شبکه های عصبی ,دانلود کتاب فارسی الگوریتم سیستم های فازی ,دانلود کتاب فارسی الگوریتم ژنتیک GA Genetic Algorithm, دانلود کتاب فارسی الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping,دانلود کتاب فارسی الگوریتم پخت شبیه سازی شده SA Simulated Annealing,دانلود کتاب فارسی الگوریتم جستجوی تابو TS Tabu Search,دانلود کتاب فارسی الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm,دانلود کتاب فارسی الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان ACO Ant Colony Optimization,دانلود کتاب فارسی الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm,دانلود کتاب فارسی الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات PSO Particle Swarm Optimization,دانلود کتاب فارسی الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search,دانلود کتاب فارسی الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm,دانلود کتاب فارسی الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm,دانلود کتاب فارسی الگوریتم بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization,دانلود کتاب فارسی الگوریتم کرم شب­تاب FA Firefly algorithm,دانلود کتاب فارسی الگوریتم رقابت استعماری ICA Imperialist Competitive Algorithm,دانلود کتاب فارسی الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm,دانلود کتاب فارسی الگوریتم آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy,دانلود کتاب فارسی الگوریتم کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization,دانلود کتاب فارسی الگوریتم زنبورهای مصنوعی ABC Artificial Bee Colony algorithm,دانلود کتاب فارسی الگوریتم تفاضل تکاملی DE Differential Evolution,دانلود کتاب فارسی الگوریتم گله کریلها دانلود کتاب فارسی الگوریتم میگوها KH Krill herd,دانلود کتاب فارسی الگوریتم آموزش بر اساس دگیری TLBO Teaching–Learning-Based Optimization,دانلود کتاب فارسی الگوریتم الهام گرفته از خفاش BIA Bat-Inspired Algorithm,دانلود کتاب فارسی الگوریتم حرکت کاتوره ای گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization,,

پیاده سازی مقالات

دانلود رایگان فیلم آموزشی

دانلود رایگان فیلم اموزش

انجام متلب

کد متلب

دانلود تولباکس

دانلود Toolbox

ت خصوصی

دوره آموزشی

کلاس آموزشی

دانلود کتاب فارسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *