پیاده سازی مقالات الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

پیاده سازی مقالات الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA Reviewed by خانه متلب on Jul 16Rating:

پیاده سازی مقالات الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA

,پیاده سازی مقالات الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics,پیاده سازی مقالات الگوریتم برنامه ریزی ژنتیکGenetic Programming   GP, پیاده سازی مقالات الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA,پیاده سازی مقالات الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO, پیاده سازی مقالات الگوریتم مورچگان, پیاده سازی مقالات الگوریتم پرندگان , پیاده سازی مقالات الگوریتم پرندگان چند هدفه, پیاده سازی مقالات الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE, پیاده سازی مقالات الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO, پیاده سازی مقالات الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته   ACOR,پیاده سازی مقالات الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming   EP, پیاده سازی مقالات الگوریتم استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES, پیاده سازی مقالات الگوریتم استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس   CMA-ES, پیاده سازی مقالات الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS, پیاده سازی مقالات الگوریتم زنبورها Bees Algorithm BA, پیاده سازی مقالات الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC, پیاده سازی مقالات الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search HS, پیاده سازی مقالات الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO, پیاده سازی مقالات الگوریتم فرهنگ Cultural Algorithm CA, پیاده سازی مقالات الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA   , پیاده سازی مقالات الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm   FA, پیاده سازی مقالات الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA, پیاده سازی مقالات الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA, پیاده سازی مقالات الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System AIS, پیاده سازی مقالات الگوریتم شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN, پیاده سازی مقالات الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA   , پیاده سازی مقالات الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms MA, پیاده سازی مقالات الگوریتم جستجوی کاتالیستیCatalytic Search Algorithm   پیاده سازی مقالات الگوریتم های تخمین توزیع EDA  , پیاده سازی مقالات الگوریتم خفاش   Bat Algorithm   , پیاده سازی مقالات الگوریتم جهش قورباغه Frog Leaping, ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS, پیاده سازی مقالات الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA, پیاده سازی مقالات الگوریتم بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO,  جستجوی پراکنده Scatter Search SS, پیاده سازی مقالات الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound,پیاده سازی مقالات الگوریتم چندهدفه  ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II, پیاده سازی مقالات الگوریتم ژنتیک چند هدفه

,پیاده سازی مقالات الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO   ,پیاده سازی مقالات الگوریتم شبکه های عصبی ,پیاده سازی مقالات الگوریتم سیستم های فازی ,پیاده سازی مقالات الگوریتم ژنتیک GA Genetic Algorithm, پیاده سازی مقالات الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping,پیاده سازی مقالات الگوریتم پخت شبیه سازی شده SA Simulated Annealing,پیاده سازی مقالات الگوریتم جستجوی تابو TS Tabu Search,پیاده سازی مقالات الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm,پیاده سازی مقالات الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان ACO Ant Colony Optimization,پیاده سازی مقالات الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm,پیاده سازی مقالات الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات PSO Particle Swarm Optimization,پیاده سازی مقالات الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search,پیاده سازی مقالات الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm,پیاده سازی مقالات الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm,پیاده سازی مقالات الگوریتم بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization,پیاده سازی مقالات الگوریتم کرم شب­تاب FA Firefly algorithm,پیاده سازی مقالات الگوریتم رقابت استعماری ICA Imperialist Competitive Algorithm,پیاده سازی مقالات الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm,پیاده سازی مقالات الگوریتم آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy,پیاده سازی مقالات الگوریتم کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization,پیاده سازی مقالات الگوریتم زنبورهای مصنوعی ABC Artificial Bee Colony algorithm,پیاده سازی مقالات الگوریتم تفاضل تکاملی DE Differential Evolution,پیاده سازی مقالات الگوریتم گله کریلها پیاده سازی مقالات الگوریتم میگوها KH Krill herd,پیاده سازی مقالات الگوریتم آموزش بر اساس دگیری TLBO Teaching–Learning-Based Optimization,پیاده سازی مقالات الگوریتم الهام گرفته از خفاش BIA Bat-Inspired Algorithm,پیاده سازی مقالات الگوریتم حرکت کاتوره ای گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization,,

پیاده سازی مقالات

دانلود رایگان فیلم آموزشی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *