دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی

فیلم رایگان آموزش فارسی

A* A Star آموزش برنامه ریزی مسیر دانلود رایگان کد متلب

A* A Star آموزش برنامه ریزی مسیر دانلود رایگان کد متلب

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

شاخه و کران Branch and Bound ✔️ دانلود رایگان کد متلب

شاخه و کران Branch and Bound ✔️ دانلود رایگان کد متلب

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

برزنهام بهینه شده دانلود رایگان کد متلب

برزنهام بهینه شده دانلود رایگان کد متلب

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

QP برنامه نویسی درجه دوم محدود دانلود رایگان کد متلب

QP برنامه نویسی درجه دوم محدود دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


 

 

Rate this post

روش Steepest descent دانلود رایگان کد متلب

روش Steepest descent دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

حداقل رساندن خطای هندسی دانلود رایگان کد متلب

حداقل رساندن خطای هندسی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

پخش بار اقتصادی با برنامه ریزی درجه دوم دانلود رایگان کد متلب

پخش بار اقتصادی با برنامه ریزی درجه دوم دانلود رایگان کد متلب

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

برازش حداقل مربعی Bezier مکعبی دانلود رایگان کد متلب

برازش حداقل مربعی Bezier مکعبی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

برازش رگرسیون غیرخطی کارآمد دانلود رایگان کد متلب

برازش رگرسیون غیرخطی کارآمد دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

برنامه نویسی غیرخطی عدد صحیح مختلط MINLP دانلود رایگان کد متلب

برنامه نویسی غیرخطی عدد صحیح مختلط MINLP دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

بهینه سازی پارامترهای تابع سیگموئید دانلود رایگان کد متلب

بهینه سازی پارامترهای تابع سیگموئید دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

منحنی بزیر تعمیم یافته دانلود رایگان کد متلب

منحنی بزیر تعمیم یافته دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

ماشین حساب معادلات درجه دوم دانلود رایگان کد متلب

ماشین حساب معادلات درجه دوم دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

حل کننده سیستم معادلات غیر خطی | دانلود رایگان کد متلب

حل کننده سیستم معادلات غیر خطی | دانلود رایگان کد متلب

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

نمایش های کاملا انعطاف پذیر و تست استرس دانلود رایگان کد متلب

نمایش های کاملا انعطاف پذیر و تست استرس دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

Unit commitment به روش برنامه نویسی پویا دانلود رایگان کد متلب

Unit commitment به روش برنامه نویسی پویا دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

بهینه ساز سریع حافظه محدود دانلود رایگان کد متلب

بهینه ساز سریع حافظه محدود دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

تجزیه حالت متغیر دانلود رایگان کد متلب

تجزیه حالت متغیر دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

5/5 - (2 امتیاز)

fminconset دانلود رایگان کد متلب

fminconset دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

5/5 - (1 امتیاز)

حداقل رساندن فاصله درجه دوم معمولی دانلود رایگان کد متلب

حداقل رساندن فاصله درجه دوم معمولی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

تناسب بیضی سه بعدی دانلود رایگان کد متلب

تناسب بیضی سه بعدی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

الگوریتم ژنتیک چندهدفه کنترل کننده منطق فازی دانلود رایگان کد متلب

الگوریتم ژنتیک چندهدفه کنترل کننده منطق فازی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

بهینه سازی نزولی گرادیان ساده شده دانلود رایگان کد متلب

بهینه سازی نزولی گرادیان ساده شده دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

حل حداقل مربعات غیرخطی دانلود رایگان کد متلب

حل حداقل مربعات غیرخطی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

حل مسائل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط دانلود رایگان کد متلب

حل مسائل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

حل مسائل بهینه سازی غیرخطی اعداد صحیح مختلط با BNB20 دانلود رایگان کد متلب

حل مسائل بهینه سازی غیرخطی اعداد صحیح مختلط با BNB20 دانلود رایگان کد متلبانجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

الگوریتم لونبرگ مارکوارت فلچر برای مسائل حداقل مربعات غیرخطی دانلود کد متلب

الگوریتم لونبرگ مارکوارت فلچر برای مسائل حداقل مربعات غیرخطی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

برازش منحنی گاوسی دانلود رایگان کد متلب

برازش منحنی گاوسی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

رسم بیضی دانلود رایگان کد متلب

رسم بیضی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

نکات و ترفندهای بهینه سازی دانلود رایگان کد متلب

نکات و ترفندهای بهینه سازی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

جریان بار نیوتن-رافسون دانلود رایگان کد متلب

جریان بار نیوتن-رافسون دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

فیلتر کالمن توسعه یافته دانلود رایگان کد متلب

فیلتر کالمن توسعه یافته دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

راه حل تقلب آی پاد دانلود رایگان کد متلب

راه حل تقلب آی پاد دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

شبکه VGG-19 دانلود رایگان کد متلب

شبکه VGG-19 دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

شبکه ResNet-18 دانلود رایگان کد متلب

شبکه ResNet-18 دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

شبکه VGG-16 دانلود رایگان کد متلب

شبکه VGG-16 دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

مدل ONNX دانلود رایگان کد متلب

مدل ONNX دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

شبکه GoogLeNet دانلود رایگان کد متلب

مدل جعبه ابزار یادگیری عمیق برای شبکه GoogLeNet دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

مدل جعبه ابزار یادگیری عمیق برای شبکه الکس نت دانلود رایگان کد متلب

مدل جعبه ابزار یادگیری عمیق برای شبکه الکس نت دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

کدگذاری مکمل دانلود رایگان کد متلب

کدگذاری مکمل دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

تولید کننده الگو برای متلب دانلود رایگان کد متلب

تولید کننده الگو برای متلب دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

تشخیص پیک R با استفاده از DWT دانلود رایگان کد متلب

تشخیص پیک R با استفاده از DWT دانلود رایگان کد متلبانجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه های عصبی دانلود رایگان کد متلب

تشخیص کاراکتر با استفاده از شبکه های عصبی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

ساعت های آفتابی ساختمان دانلود رایگان کد متلب

ساعت های آفتابی ساختمان دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

خوشه چگالی دانلود رایگان کد متلب

خوشه چگالی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

ژنراتور الگوی فرکانس شعاعی دانلود رایگان کد متلب

ژنراتور الگوی فرکانس شعاعی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

الگوریتم حداقل مربعات متعامد برای شبکه های RBF دانلود رایگان کد متلب

الگوریتم حداقل مربعات متعامد برای شبکه های RBF دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

شبکه عصبی مبتنی بر ماتریس خطی دانلود رایگان کد متلب

شبکه عصبی مبتنی بر ماتریس خطی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

یک بهینه ساز روباست تک و چند هدفه دانلود رایگان کد متلب

یک بهینه ساز روباست تک و چند هدفه دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش

 

 


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )

 


 

 

Rate this post

تشخیص چهره توسط CNN دانلود رایگان کد متلب

تشخیص چهره توسط CNN دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

بهینه سازی شبکه عصبی با گرگ خاکستری دانلود رایگان کد متلب

بهینه سازی شبکه عصبی با گرگ خاکستری دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

آموزش و تست شبکه عصبی MNIST دانلود رایگان کد متلب

آموزش و تست شبکه عصبی MNIST دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

راهنمای جامع انتخاب قاب موبایل: از صفر تا صد

راهنمای جامع انتخاب قاب موبایل: از صفر تا صد

با توجه به زندگی امروزه گوشی های همراه به یک ابزار روزمره ما انسان ها تبدیل شده که بدون انجام کارهای عادی تقریبا غیر ممکن شده است. بابت نگه داری و مراقبت از این وسیله مهم در برابر آسیب های احتمالی و ایجاد مشکلات بعدی آن باید تمام تلاش خود را در اولین خط دفاعی گوشی برای آن انجام داد تا از صدمه جدی و خط و خش آن جلوگیری نمود. در این مطلب به بررسی جامع و کامل انتخاب انواع قاب های مناسب با گوشی شما اشاره خواهیم کرد که علاوه بر محافظت به زیبایی و کارایی آن بیفزاید. از اینجا به صفر تا صد انتخاب قاب گوشی همراه می پردازیم.

انواع قاب‏ موبایل

با توجه به پیشرفت احساس نیاز مصرف کنندگان گوشی همراه، قاب های آنها با انواع اجناس و طراحی مختلف ساخته و ارائه می گردند. برخی از قاب ها امکانات و مزایی خاصی دارند که باید آنها را نیز در نظر گرفت. در ادامه به برخی از رایج ترین انواع قاب موبایل اشاه می کنیم:

قاب ژله ای گوشی موبایل:

قاب‌های ژله‌ای گوشی همراه یکی از محبوب‌ترین انواع قاب‌های موبایل هستند. این قاب‌ها از جنس TPU یا سیلیکون ساخته می‌شوند و انعطاف‌پذیری بالایی دارند. قاب‌های ژله‌ای در برابر ضربه و خط و خش مقاوم هستند و به دلیل قیمت مناسب، از محبوب‌ترین قاب‌های موبایل به شمار می‌روند.

مزایای قاب‌های ژله‌ای:

انعطاف‌پذیری بالا: قاب‌های ژله‌ای به دلیل انعطاف‌پذیری بالایی که دارند، به راحتی روی گوشی نصب و جدا می‌شوند.

مقاومت در برابر ضربه: قاب‌های ژله‌ای می‌توانند تا حدودی از گوشی در برابر ضربه و خط و خش محافظت کنند.

قیمت مناسب: قاب‌های ژله‌ای در مقایسه با سایر انواع قاب‌های موبایل، قیمت مناسب‌تری دارند.

تنوع طرح و رنگ: قاب‌های ژله‌ای در طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی تولید می‌شوند و می‌توانند به زیبایی گوشی شما بیفزایند.

معایب قاب‌های ژله‌ای:

جذب چربی و لک: قاب‌های ژله‌ای به دلیل جنس خاصی که دارند، چربی و لک را به خود جذب می‌کنند.

کاهش حساسیت صفحه‌نمایش: قاب‌های ژله‌ای ضخیم می‌توانند تا حدودی حساسیت صفحه‌نمایش را کاهش دهند.

تغییر رنگ در اثر مرور زمان: قاب‌های ژله‌ای ممکن است در اثر مرور زمان و تابش نور خورشید، تغییر رنگ بدهند.

قاب‌های سیلیکونی گوشی همراه:

قاب‌های سیلیکونی نوعی از قاب‌های ژله‌ای هستند که از جنس سیلیکون ساخته می‌شوند. این قاب‌ها انعطاف‌پذیری بالایی دارند و می‌توانند به خوبی از گوشی در برابر ضربه و خط و خش محافظت کنند. قاب‌های سیلیکونی در طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی تولید می‌شوند و می‌توانند به زیبایی گوشی شما بیفزایند.

مزایای قاب‌های سیلیکونی:

انعطاف‌پذیری بالا: قاب‌های سیلیکونی به دلیل انعطاف‌پذیری بالایی که دارند، به راحتی روی گوشی نصب و جدا می‌شوند.

مقاومت در برابر ضربه: قاب‌های سیلیکونی می‌توانند تا حدودی از گوشی در برابر ضربه و خط و خش محافظت کنند.

جلوگیری از لغزش: قاب‌های سیلیکونی اصطکاک بالایی دارند و از لغزش گوشی در دست جلوگیری می‌کنند.

قابلیت شستشو: قاب‌های سیلیکونی را می‌توان به راحتی با آب و صابون شست.

تنوع طرح و رنگ: قاب‌های سیلیکونی در طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی تولید می‌شوند و می‌توانند به زیبایی گوشی شما بیفزایند.

معایب قاب‌های سیلیکونی:

جذب چربی و لک: قاب‌های سیلیکونی به دلیل جنس خاصی که دارند، چربی و لک را به خود جذب می‌کنند.

کاهش حساسیت صفحه‌نمایش: قاب‌های سیلیکونی ضخیم می‌توانند تا حدودی حساسیت صفحه‌نمایش را کاهش دهند.

تغییر رنگ در اثر مرور زمان: قاب‌های سیلیکونی ممکن است در اثر مرور زمان و تابش نور خورشید، تغییر رنگ بدهند.

قاب‌های هارد کیس:

قاب‌های هارد کیس نوعی از قاب‌های موبایل هستند که از جنس پلاستیک سخت یا فلز ساخته می‌شوند. این قاب‌ها مقاومت بالایی در برابر ضربه و خط و خش دارند و می‌توانند به طور کامل از گوشی شما محافظت کنند. قاب‌های هارد کیس در طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی تولید می‌شوند و می‌توانند به زیبایی گوشی شما بیفزایند.

مزایای قاب‌های هارد کیس:

مقاومت بالا: قاب‌های هارد کیس می‌توانند به طور کامل از گوشی شما در برابر ضربه و خط و خش محافظت کنند.

جلوگیری از لغزش: قاب‌های هارد کیس اصطکاک بالایی دارند و از لغزش گوشی در دست جلوگیری می‌کنند.

تنوع طرح و رنگ: قاب‌های هارد کیس در طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی تولید می‌شوند و می‌توانند به زیبایی گوشی شما بیفزایند.

معایب قاب‌های هارد کیس:

وزن زیاد: قاب‌های هارد کیس نسبت به قاب‌های ژله‌ای و سیلیکونی وزن بیشتری دارند.

ضخامت زیاد: قاب‌های هارد کیس ضخامت بیشتری دارند و ممکن است حجم گوشی شما را افزایش

دشواری در نصب و جدا کردن: قاب‌های هارد کیس به دلیل سختی جنسشان، نصب و جدا کردن

قاب‌های ضد آب:

این نوع قاب‌ها به طور کامل ضد آب هستند و می‌توانند از گوشی در برابر رطوبت و آب محافظت کنند. قاب‌های ضد آب برای افرادی که در محیط‌های مرطوب یا بارانی زندگی می‌کنند، مناسب هستند.

قاب‌های ۳۶۰ درجه:

این نوع قاب‌ها تمام قسمت‌های گوشی، از جمله پشت، لبه‌ها و صفحه‌نمایش را می‌پوشانند. قاب‌های ۳۶۰ درجه برای گوشی‌هایی که به طور کامل نیاز به محافظت دارند، مناسب هستند.

قاب‌های فانتزی:

این نوع قاب‌ها در طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی تولید می‌شوند و می‌توانند به زیبایی گوشی شما بیفزایند. قاب‌های فانتزی برای افرادی که به دنبال تنوع و زیبایی هستند، مناسب هستند.

نکات مهم در انتخاب قاب موبایل

در هنگام انتخاب قاب موبایل، باید به نکات مختلفی توجه کرد. برخی از مهم‌ترین این نکات عبارتند از:

نوع گوشی: اولین قدم در انتخاب قاب موبایل، توجه به نوع گوشی شما است. قاب‌ها برای هر مدل گوشی به طور جداگانه طراحی و تولید می‌شوند.

میزان محافظت: قاب‌های موبایل در سطوح مختلفی از محافظت ارائه می‌شوند. اگر گوشی شما در معرض خطر افتادن یا ضربه خوردن است، باید قابی با سطح محافظت بالا انتخاب کنید.

جنس قاب: قاب‌های موبایل از جنس‌های مختلفی مانند پلاستیک، سیلیکون، فلز و چرم ساخته می‌شوند. هر کدام از این جنس‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند.

ضخامت و وزن: قاب‌های موبایل در ضخامت‌ها و وزن‌های مختلفی تولید می‌شوند. قابی را انتخاب کنید که ضخامت و وزن آن با سلیقه شما مطابقت داشته باشد.

قیمت: قاب‌های موبایل در قیمت‌های مختلفی عرضه می‌شوند. قابی را انتخاب کنید که با بودجه شما مطابقت داشته باشد.

مهم ترین نکته برای خرید قاب مکان استفاده و نوع استفاده شما از گوشی موبایل است. به طور مثال شما اگر برای یک جشن می روید بهتر است قاب را با لباس خود ست نمایید ولی اگر از گوشی در محل کار پر خطر استفاده می کنید بهتر است از قاب های هارد کیس که مقاومت بالایی دارد استفاده نمایید. اگر در محلی هستید که رطوبت زیادی دارد بهتر است از قاب های ضد آب استفادده نمایید. جنس و نوع قاب بیشتر به نوع و مکان استفاده شما از گوشی همراه خواهد داشت.

نکته پایانی :

انتخاب قاب موبایل مناسب، می‌تواند به عمر مفید گوشی شما بیفزاید و از آن در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت کند. در این مقاله، به بررسی جامع و کامل انتخاب قاب موبایل پرداختیم و به تمام نکات مهم و کلیدی در این زمینه اشاره کردیم در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید می توانید به فروشگاه لوازم جانبی مسلمی مراجعه نمایید تا اطلاعات بیشتر و مناسب تری دریافت نمایید.

Rate this post

ردیابی عروق عمیق: یک رویکرد احتمالی تعمیم یافته از طریق یادگیری عمیق دانلود رایگان کد متلب

ردیابی عروق عمیق: یک رویکرد احتمالی تعمیم یافته از طریق یادگیری عمیق دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

مثال یادگیری تقویتی – کنترلر آونگ با انیمیشن دانلود رایگان کد متلب

مثال یادگیری تقویتی – کنترلر آونگ با انیمیشن دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

یادگیری پرسپترون منفرد دانلود رایگان کد متلب

یادگیری پرسپترون منفرد دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

حذف نویز تطبیقی با استفاده از الگوریتم LMS دانلود رایگان کد متلب

حذف نویز تطبیقی با استفاده از الگوریتم LMS دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

گرادیان از شبکه عصبی دانلود رایگان کد متلب

گرادیان از شبکه عصبی دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

تابع پایه شعاعی با خوشه بندی میانگین K دانلود رایگان کد متلب

تابع پایه شعاعی با خوشه بندی میانگین K دانلود رایگان کد متلب انجام پروژه متلب با آموزش


لینک دانلود خانه متلب ( فقط با VPN فعال دانلود میشود )


Rate this post

حجم معاملات از نظر تحلیلگران حرفه ای دانلود رایگان PDF

حجم معاملات از نظر تحلیلگران حرفه ای دانلود رایگان PDF جزوه کتاب متلب


 


 

5/5 - (1 امتیاز)