بایگانی برچسب برای: الگوریتم ژنتیک genetic algorithm GA

Parallel Machine Problem GA free videos download in matlab

دانلود رایگان فیلم آموزشی حل مساله زمان بندی ماشین های موازی در متلب

در این بخش فیلم آموزشی رایگان حل مساله زمان بندی ماشین های موازی Parallel Machine  Problem   PMP  در متلب با الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA  به زبان فارسی برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.

ادامه مطلب

5/5 - (2 امتیاز)
quadratic assignment problem genetic algorithm ga qap free download videos in matlab

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک حل مساله QAP در متلب

در این بخش فیلم آموزشی حل مساله تخصیص درجه دو  quadratic assignment problem  QAP   توسط  الگوریتم ژنتیک  genetic algorithm ga   در متلب با زبان فارسی به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.مسائل بهینه سازی تک هدفه چند هدفه انجام پروژه سفارش برنامه نویسی کدنویسی پیاده سازی دانشجویی در با مطلبmatlab مدل سازی ریاضی دانلود رایگان فیلم فایل جزوه کتاب مقاله پایان نامه رساله سمینار ارشد دکتری کد آماده تولباکس Toolbox آموزشی اموزش ترکیبی هیبریدی تدریس خصوصی دوره کلاس آموزشی مهندسی صنایع مالی مدیریت صنعتی برق کامپیوتر مکانیک عمران هوش مصنوعی حل مساله pdf ppt doc پاورپوینت,الگوریتم های بهینه سازی متاهیورستیک metaheuristicsفرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی.

ادامه مطلب

Rate this post

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک حل مساله TSP در متلب


در این بخش فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک ( Genetic Algorithm GA) برای حل مساله فروشنده دوره گرد TSP Travelling Salesman Problem   به صورت رایگان با زبان فارسی  برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.مسائل بهینه سازی تک هدفه چند هدفه انجام پروژه سفارش برنامه نویسی کدنویسی پیاده سازی دانشجویی در با مطلبmatlab مدل سازی ریاضی دانلود رایگان فیلم فایل جزوه کتاب مقاله پایان نامه رساله سمینار ارشد دکتری کد آماده تولباکس Toolbox آموزشی اموزش ترکیبی هیبریدی تدریس خصوصی دوره کلاس آموزشی مهندسی صنایع مالی مدیریت صنعتی برق کامپیوتر مکانیک عمران هوش مصنوعی حل مساله pdf ppt doc پاورپوینت,الگوریتم های بهینه سازی متاهیورستیک metaheuristicsفرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی.

ادامه مطلب

5/5 - (1 امتیاز)

حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA در متلب

حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GAدر متلب

متلب matlab مطلب در متلب,حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم های بهینه سازی متاهیورستیک metaheuristics در متلب,حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم های فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی در متلب,حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم برنامه ریزی ژنتیکGenetic Programming   GP در متلب, حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA در متلب,حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO در متلب, حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم مورچگان در متلب, حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم پرندگان در متلب, حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم پرندگان چند هدفه در متلب, حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE در متلب, حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO در متلب, حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته   ACOR در متلب,حل مساله مدیریت زنجیره تامین با الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming   EP در متلب.

ادامه مطلب

5/5 - (1 امتیاز)

ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA  ,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم برنامه ریزی ژنتیکGenetic Programming   GP, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA,ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم مورچگان, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم پرندگان , ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم پرندگان چند هدفه, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته   ACOR,

ادامه مطلب

Rate this post

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

,الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics,الگوریتم برنامه ریزی ژنتیکGenetic Programming   GP, الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA,الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO, الگوریتم مورچگان, الگوریتم پرندگان , الگوریتم پرندگان چند هدفه, الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE, الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO, الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته   ACOR,الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming   EP, الگوریتم استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES, الگوریتم استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس   CMA-ES, الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS, الگوریتم زنبورها Bees Algorithm BA, الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC, الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search HS, الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO, الگوریتم فرهنگ Cultural Algorithm CA, الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA   , الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm   FA, الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA, الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA, الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System AIS, الگوریتم شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN, الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA   , الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms MA, الگوریتم جستجوی کاتالیستیCatalytic Search Algorithm   الگوریتم های تخمین توزیع EDA  , الگوریتم خفاش   Bat Algorithm   , الگوریتم جهش قورباغه Frog Leaping, ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS, الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA, الگوریتم بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO,  جستجوی پراکنده Scatter Search SS, الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound,الگوریتم چندهدفه  ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II, الگوریتم ژنتیک چند هدفه  ,الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO   ,الگوریتم شبکه های عصبی ,الگوریتم سیستم های فازی ,الگوریتم ژنتیک GA Genetic Algorithm, الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping,الگوریتم پخت شبیه سازی شده SA Simulated Annealing,الگوریتم جستجوی تابو TS Tabu Search,الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm,الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان ACO Ant Colony Optimization,الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm,الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات PSO Particle Swarm Optimization,الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search,الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm,الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm,الگوریتم بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization,الگوریتم کرم شب­تاب FA Firefly algorithm,الگوریتم رقابت استعماری ICA Imperialist Competitive Algorithm,الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm,الگوریتم آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy,الگوریتم کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization,الگوریتم زنبورهای مصنوعی ABC Artificial Bee Colony algorithm,الگوریتم تفاضل تکاملی DE Differential Evolution,الگوریتم گله کریلها الگوریتم میگوها KH Krill herd,الگوریتم آموزش بر اساس دگیری TLBO Teaching–Learning-Based Optimization,الگوریتم الهام گرفته از خفاش BIA Bat-Inspired Algorithm,الگوریتم حرکت کاتوره ای گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization,,

4/5 - (1 امتیاز)

دانلود رایگان کد متلب حل مساله بهینه سازی پیوسته

دانلود رایگان کد متلب حل مساله بهینه سازی پیوسته با الگوریتم ژنتیک

genetic algorithm GA

Rate this post