نوشته‌ها

روش تفاضل محدود دانلود رایگان کد پروژه پایتون Finite Difference Method


https://github.com/ketch/finite-difference-course/archive/refs/heads/master.zip

https://github.com/suleymanmuti/python-plate-finite-difference/archive/refs/heads/master.zip

https://github.com/Quintus-Zhang/Ferret/archive/refs/heads/master.zip


 

[کل: 0 میانگین: 0]

روش دو بخشی یا تنصیف دانلود رایگان کد پروژه پایتون Bisection Method


https://github.com/fritzwill/root-finding-methods/archive/refs/heads/master.zip

https://github.com/josgard94/BisectionMethod-Python/archive/refs/heads/master.zip


 

[کل: 0 میانگین: 0]

روش گاوس جردن دانلود رایگان کد پروژه پایتون Gauss Jordan method


https://github.com/gqlo/Gauss_Jordan_method/archive/refs/heads/master.zip

https://github.com/andres-garcia-alves/gauss-jordan-method/archive/refs/heads/master.zip


 

[کل: 0 میانگین: 0]

درونیابی لاگرانژ دانلود رایگان کد پروژه پایتون Lagrange Interpolation


https://github.com/WojDrew/Interpolation/archive/refs/heads/master.zip

 

https://github.com/artyc99/LagrangeInterpolation/archive/refs/heads/master.zip

 


 

[کل: 2 میانگین: 5]

روش ژاکوبی jacobi دانلود رایگان کد پروژه پایتون


https://github.com/mirkru37/JacobiMethod/archive/refs/heads/main.zip

https://github.com/NinaBorys/Jacobi_method/archive/refs/heads/master.zip


 

[کل: 0 میانگین: 0]

روش نقطه ثابت دانلود رایگان کد پروژه پایتون Fixed point Iteration


https://github.com/derekwzheng/FixedPointIteration/archive/refs/heads/master.zip

https://github.com/txxia/fpi-plot/archive/refs/heads/master.zip


 

[کل: 0 میانگین: 0]

گوس سایدل دانلود رایگان کد پروژه پایتون Gauss Seidel


https://github.com/nuhferjc/gauss-seidel/archive/refs/heads/master.zip

https://github.com/Alexandre-vale/metodo-gauss-seidel/archive/refs/heads/main.zip


 

[کل: 0 میانگین: 0]

روش تفاضل مرکزی دانلود رایگان کد پروژه پایتون Central Difference


https://github.com/tarikdahnoun/Central-Difference-Solver/archive/refs/heads/master.zip

 


 

[کل: 0 میانگین: 0]

درون یابی نیوتن دانلود رایگان کد پروژه پایتون Newton Interpolation


https://github.com/BlanchonMarc/Pola_NewtonPolynomial/archive/refs/heads/master.zip

https://github.com/CSEMN/NIC/archive/refs/heads/main.zip


 

[کل: 0 میانگین: 0]

برازش منحنی curve fitting دانلود رایگان کد پروژه پایتون


https://github.com/ihmeuw-msca/CurveFit/archive/refs/heads/master.zip

https://github.com/volkerp/fitCurves/archive/refs/heads/master.zip


 

[کل: 1 میانگین: 5]

روش نابجایی دانلود رایگان کد پروژه پایتون false position


https://github.com/alisalmabadi/False-position-method-python/archive/refs/heads/master.zip

https://github.com/afrizaloky/False-Position-Method/archive/refs/heads/master.zip


 

[کل: 1 میانگین: 5]