الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

,الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics,الگوریتم برنامه ریزی ژنتیکGenetic Programming   GP, الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA,الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO, الگوریتم مورچگان, الگوریتم پرندگان , الگوریتم پرندگان چند هدفه, الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE, الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO, الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته   ACOR,الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming   EP, الگوریتم استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES, الگوریتم استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس   CMA-ES, الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS, الگوریتم زنبورها Bees Algorithm BA, الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC, الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search HS, الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO, الگوریتم فرهنگ Cultural Algorithm CA, الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA   , الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm   FA, الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA, الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA, الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System AIS, الگوریتم شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN, الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA   , الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms MA, الگوریتم جستجوی کاتالیستیCatalytic Search Algorithm   الگوریتم های تخمین توزیع EDA  , الگوریتم خفاش   Bat Algorithm   , الگوریتم جهش قورباغه Frog Leaping, ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS, الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA, الگوریتم بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO,  جستجوی پراکنده Scatter Search SS, الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound,الگوریتم چندهدفه  ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II, الگوریتم ژنتیک چند هدفه  ,الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO   ,الگوریتم شبکه های عصبی ,الگوریتم سیستم های فازی ,الگوریتم ژنتیک GA Genetic Algorithm, الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping,الگوریتم پخت شبیه سازی شده SA Simulated Annealing,الگوریتم جستجوی تابو TS Tabu Search,الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm,الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان ACO Ant Colony Optimization,الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm,الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات PSO Particle Swarm Optimization,الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search,الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm,الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm,الگوریتم بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization,الگوریتم کرم شب­تاب FA Firefly algorithm,الگوریتم رقابت استعماری ICA Imperialist Competitive Algorithm,الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm,الگوریتم آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy,الگوریتم کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization,الگوریتم زنبورهای مصنوعی ABC Artificial Bee Colony algorithm,الگوریتم تفاضل تکاملی DE Differential Evolution,الگوریتم گله کریلها الگوریتم میگوها KH Krill herd,الگوریتم آموزش بر اساس دگیری TLBO Teaching–Learning-Based Optimization,الگوریتم الهام گرفته از خفاش BIA Bat-Inspired Algorithm,الگوریتم حرکت کاتوره ای گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization,,

4/5 - (1 امتیاز)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *